Pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju

Pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju

Na osnovu člana 16. Zakona o zaštiti uzbunjivača („Službeni glasnik RS“ br. 128/2014), odredaba Pravilnika o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, načinu određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i drugim pitanjima od značaja za unutrašnje uzbunjivanje kod poslodavca koji ima više od deset zaposlenih („Sl. glasnik RS“, broj 49/2015) i člana 21 I 34. Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Niška Banja (“Sl.list grada Niša “br.17/2009 ),
Načelnik Uprave Gradske opštine Niška Banja doneo je

P R A V I L N I K
O UNUTRAŠNjEM UZBUNjIVANjU

Član 1.
Ovim Pravilnikom, u skladu sa zakonom, uređuje se postupak unutrašnjeg uzbunjivanja u Gradskoj opštini Niška Banja i sva pitanja od značaja za ovaj postupak.

Član 2.
Uzbunjivanje je otkrivanje informacija koje sadrže podatke o kršenju propisa, kršenju ljudskih prava, vršenju javnog ovlašćenja protivno svrsi zbog koje je povereno, opasnosti po život, javno zdravlje, bezbednost, životnu sredinu, kao i podatke radi sprečavanja štete velikih razmera.
Informacija može da sadrži potpis uzbunjivača i podatke o uzbunjivaču.
Informacija može da sadrži tajne podatke. Pod tajnim podacima smatraju se podaci koji su u skladu sa propisima o tajnosti podataka prethodno označeni kao tajni.
Ako su u informaciji sadržani tajni podaci, uzbunjivač ne može uzbuniti javnost, ako zakonom nije drugačije određeno. Ako su u informaciji sadržani tajni podaci, uzbunjivač i druga lica su dužna da se pridržavaju opštih i posebnih mera zaštite tajnih podataka propisanih zakonom koji uređuje tajnost podataka.
Ako su u informaciji sadržani tajni podaci, uzbunjivač je dužan da se prvo obrati licu ovlašćenom za prijem informacije a ako se informacija odnosi na lice koje je ovlašćeno da postupa po informaciji, informacija se podnosi načelniku Uprave. U slučaju da se informacija odnosi na načelnika Uprave, informacija se podnosi Veću Gradske opštine Niška Banja.

POSTUPAK UNUTRAŠNjEG UZBUNjIVANjA

Pokretanje postupka

Član 3.
Postupak unutrašnjeg uzbunjivanja započinje dostavljanjem informacije licu ovlašćenom za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem.
Dostavljanje informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem vrši se licu ovlašćenom za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem, pismeno ili usmeno.
Pismeno dostavljanje informacija

Član 4.
Pismeno dostavljanje informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem može se učiniti neposrednom predajom pismena o informaciji u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem, običnom ili preporučenom pošiljkom, kao i elektronskom poštom, u skladu sa zakonom, ukoliko postoje tehničke mogućnosti.
Ukoliko se dostavljanje informacije vrši neposrednom predajom pismena ili usmeno, o informaciji u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem sastavlja se potvrda o prijemu informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem, i to prilikom prijema pismena, odnosno prilikom uzimanja usmene izjave od uzbunjivača.
Ukoliko se dostavljanje pismena o informaciji u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem vrši običnom ili preporučenom pošiljkom, odnosno elektronskom poštom, izdaje se potvrda o prijemu informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem. U tom slučaju se kao datum prijema kod preporučene pošiljke navodi datum predaje pošiljke pošti, a kod obične pošiljke datum prijema pošiljke u GO Niška Banja.
Ako je podnesak upućen elektronskom poštom, kao vreme podnošenja GO Niška Banja, smatra se vreme koje je naznačeno u potvrdi o prijemu elektronske pošte, u skladu sa zakonom.

Potvrda o prijemu pisane informacije

Član 5.
Potvrda o prijemu informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem sadrži:
– kratak opis činjeničnog stanja o informaciji u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem;
– vreme, mesto i način dostavljanja informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem;
– broj i opis priloga podnetih uz informaciju o unutrašnjem uzbunjivanju;
– podatke o tome da li uzbunjivač želi da podaci o njegovom identitetu ne budu otkriveni;
– podatke o Gradskoj opštini Niška Banja;
– pečat Gradske opštine Niška Banja;
– potpis lica ovlašćenog za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem.
Potvrda o prijemu informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem može sadržati potpis uzbunjivača i podatke o uzbunjivaču, ukoliko on to želi.

Član 6.
Obične i preporučene pošiljke na kojima je označeno da se upućuju licu ovlašćenom za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem u Gradskoj opštini Niška Banja ili na kojima je vidljivo na omotu da se radi o informaciji u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem može da otvori samo lice ovlašćeno za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem.
U slučaju anonimnih obaveštenja, postupa se u skladu sa zakonom.

Usmeno dostavljanje informacija

Član 7.
Usmeno dostavljanje informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem vrši se usmeno na zapisnik.
Pre davanja izjave o informacijama u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem, uzbunjivač mora biti obavešten o svojim pravima propisanim Zakonom o zaštiti uzbunjivača, a naročito da ne mora otkrivati svoj identitet, odnosno da ne mora potpisati zapisnik i potvrdu o prijemu informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem.
Takođe, pre davanja izjave o informacijama u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem, uzbunjivač mora biti poučen da davanje lažnog izkaza u upravnom postupku predstavlja krivično delo iz čl. 335. Krivičnog zakonika („Sl. glasnik RS“, br. 85/2005, 88/2005-ispr., 107/2005-ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014).
Zapisnik o usmeno dostavljenoj informaciji u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem sadrži:
– vreme i mesto sastavljanja;
– podatke o prisutnim licima;
– kratak opis činjeničnog stanja o informaciji u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem, šta je uzbunjivač izjavio, odnosno podatke o vremenu, mestu i načinu kršenja propisa, kršenja ljudskih prava, vršenju javnog ovlašćenja protivno svrsi zbog koje je povereno, o opasnostima po život, javno zdravlje, bezbednost, životnu sredinu, kao i radi sprečavanja štete velikih razmera itd;
– izjavu uzbunjivača da na zapisnik nema nikakvih primedbi i da se u potpunosti slaže sa njegovom sadržinom.
Prilikom uzimanja usmene izjave od uzbunjivača sastavlja se i potvrda o prijemu informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem koja se uručuje uzbunjivaču.

Postupanje po informacijama

Član 8.
Gradska opština Niška Banja je dužna da postupi po informaciji bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema informacije, odnosno da, u okviru svojih ovlašćenja, preduzme mere radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti u vezi sa informacijom, kao i da preduzme neophodne mere radi obustavljanja štetne radnje i otklanjanja posledica štetne radnje.
U slučaju da GO Niška Banja nije u roku od 15 dana postupila po informaciji u kojoj su sadržani tajni podaci, odnosno ako nije odgovorila ili nije preduzela odgovarajuće mere iz svoje nadležnosti, uzbunjivač se može obratiti ovlašćenom organu.
Gradska opština Niška Banja je dužna da postupa i po anonimnim obaveštenjima u vezi sa informacijom, u okviru svojih ovlašćenja.

Član 9.
U cilju provere informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem, preduzimaju se odgovarajuće radnje, o čemu se obaveštava Veće Gradske opštine Niška Banja kao i uzbunjivač, ukoliko je to moguće na osnovu raspoloživih podataka.

Član 10.
Ako se uzimaju izjave od lica, u cilju provere informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem, o tome se sastavlja zapisnik.
Zapisnik o uzetim izjavama u cilju provere informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem sadrži:
– vreme i mesto sastavljanja;
– podatke o prisutnim licima;
– sažetu izjavu uzetu u cilju provere informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem;
– izjavu lica koje je dalo izjavu da na zapisnik nema nikakvih primedbi i da se u potpunosti slaže sa njegovom sadržinom.
Na sadržinu zapisnika, može se staviti prigovor.

Informisanje uzbunjivača

Član 11.
Gradska opština Niška Banja je dužna da obavesti uzbunjivača o ishodu postupka po njegovom okončanju, u roku od 15 dana od dana okončanja postupka unutrašnjeg uzbunjivanja.
Gradska opština Niška Banja je dužna da, na zahtev uzbunjivača, pruži obaveštenja uzbunjivaču o toku i radnjama preduzetim u postupku, kao i da omogući uzbunjivaču da izvrši uvid u spise predmeta i da prisustvuje radnjama u postupku.

Izveštaj o preduzetim merama

Član 12.
Po okončanju postupka sastavlja se izveštaj o preduzetim radnjama u postupku o informaciji u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem, predlažu mere radi otklanjanja uočenih nepravilnosti i posledica štetne radnje nastalih u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem.
Izveštaj o preduzetim radnjama u postupku o informaciji u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem dostavlja se Veću Gradske opštine Niška Banja i uzbunjivaču.
Uzbunjivač se može izjasniti o Izveštaju o preduzetim radnjama u postupku o informaciji u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem u roku od 8 dana.
Izveštaj o preduzetim radnjama u postupku o informaciji u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem sadrži:
– vreme, mesto i način prijema informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem;
– radnje koje su preduzete u cilju provere informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem (npr. koje su izjave uzete i od kojih lica, koja pismena su sastavljena, te druge odgovarajuće radnje u skladu sa zakonom i opštim aktom poslodavca o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja);
– koja lica (nadležni organ kod poslodavca i uzbunjivač) su obaveštena o radnjama preduzetim u cilju provere informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem uz navođenje datuma i način obaveštavanja (pismenim putem ili usmeno);
– šta je uočeno u postupku o informaciji, odnosno da li su uočene nepravilnosti i posledice štetne radnje nastalih u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem i njihov i opis;
– način evidentioranja svih radnji navedenih u izveštaju.
Na osnovu izveštaja, lice ovlašćeno za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem, predlaže mere radi otklanjanja uočenih nepravilnosti i posledica štetne radnje nastalih u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem u roku od 15 dana od dana dostavljanja izveštaja Veću Gradske opštine Niška Banja i uzbunjivaču.
Uzbunjivač se može izjasniti o Izveštaju o preduzetim radnjama u postupku o informaciji u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem u roku od 8 dana.

Preduzimanje mera na bazi izveštaja

Član 13.
Radi otklanjanja uočenih nepravilnosti i posledica štetne radnje nastale u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem mogu da se preduzmu odgovarajuće mere na osnovu izveštaja o preduzetim radnjama u postupku o informaciji u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem.
Predlog mera radi otklanjanja nepravilnosti i posledica štetne radnje nastalih u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem sadrži:
– navođenje i opis nepravilnosti, štetnih radnji i posledica ovih radnji u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem utvrđenih izveštajem;
– konkretne mere koje se predlažu radi otklanjanja navedenih nepravilnosti i posledica štetne radnje nastalih u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem utvrđenih izveštajem;

– obrazloženje zašto se konkretnim predloženim merama najefikasnije otklanjaju nepravilnosti i posledice štetne radnje nastale u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem.

Član 14.
Mere za otklanjanje nepravilnosti i posledica štetne radnje nastalih u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem određivaće se prema okolnostima slučaja i utvrđenog činjeničnog stanja:
Pored mera iz stava 1. ovog člana mogu se preduzeti i druge odgovarajuće mere ukoliko je to potrebno na osnovu Izveštaja o preduzetim radnjama u postupku o informaciji u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem.

PRAVO NA ZAŠTITU UZBUNjIVAČA

Član 15.
Uzbunjivač ima pravo na zaštitu u skladu sa Zakonom, ako:
1. Izvrši uzbunjivanje u Gradskoj opštini Niška Banja.
2. Otkrije informacije koje sadrže podatke o kršenju propisa u roku od jedne godine od dana saznanja za izvršenu radnju zbog koje vrši uzbunjivanje, a najkasnije u roku od deset godina od dana izvršenja te radnje;
3. Ako bi u trenutku uzbunjivanja na osnovu raspoloživih podataka, u istinitost informacije poverovalo lice sa prosečnim znanjem i iskustvom kao i uzbunjivač.

Član 16.
Pravo na zaštitu od uzbunjivanja imaju i povezana lica.

Povezano lice ima pravo na zaštitu kao uzbunjivač ako učini verovatnim da je prema njemu preduzeta štetna readnja zbog povezanosti sa uzbunjivačem.

Član 17.
Gradska opština Niška Banja je dužna da, u okviru svojih ovlašćenja, zaštiti uzbunjivača od štetne radnje.Pravo na zaštitu kao uzbunjivač, ima lice koje učini verovatnim da je prema njemu preduzeta štetna radnja, ako je lice koje je preduzelo štetnu radnju, pogrešno smatralo da je to lice uzbunjivač, odnosno povezano lice.
Lice koje traži podatke u vezi sa informacijom, ima pravo na zaštitu kao uzbunjivač, ako učini verovatnim da je prema njemu preduzeta štetna radnja zbog traženja tih podataka.

Član 18.
Lice ovlašćeno za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem, je dužno da štiti podatke o ličnosti uzvunjivača, odnosno podatke na osnovu kojih se može otkriti identitet uzbunjivača, osim ako se uzbunjivač ne saglasi sa otkrivanjem tih podataka, a u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.

Svako lice koje sazna podatke iz stava 1. ovog člana dužno je da štiti te podatke.

Lice ovlašćeno za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem, je dužno da prilikom prijema informacije obaveti uzbunjivača da njegov identitet može biti otkriven nadležnom organu, ako bez otkrivanja identiteta uzbunjivača ne bi bilo moguće postupanje tog organa, kao i da ga obavesti o merama zaštite učesnika u krivičnom postupku.

Ako je u toku postupka neophodno da se otkrije identitet uzbunjivača, lice ovlašćeno za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem, je dužno da o tome pre otkrivanja identiteta obavesti uzbunjivača.

Podaci iz stava 1. ovog člana ne smeju se saopštiti licu na koje se ukazuje u informaciji, ako posebnim zakonom nije dručgačije propisano.

Zabrana stavaljanja uzbunjivača u nepovoljniji položaj i naknada štete

Član 19.
Gradska opština Niška Banja je dužna da, u okviru svojih ovlašćenja, zaštiti uzbunjivača od štetne radnje, kao i da peduzme neophodne mere radi obustavljanja štetne radnje i otklanjanja posledica štetne radnje.

Gradska opština Niška Banja ne sme činjenjem ili nečinjenjem uzbunjivača da stavi u nepovoljniji položaj zbog uzbunjivanja, a naročito ako se nepovoljniji položaj odnosi na:
1. Zapošljavanje;
2. Sticanje svojstva pripravnika ili volontera;
3. Rad van radnog odnosa;
4. Obraztovanje, osposobljavanje ili stručno usavršavanje;
5. Napredovanje na poslu, ocenjivanje, sticanje ili gubitak zvanja;
6. Disciplinske mere i kazne;
7. Uslove rada;
8. Prestanak radnog odnosa;
9. Zaradu i druge naknade iz radnog odnosa;
10. Isplata nagrade i otpremnina;
11. Raspoređivanje ili premeštaj na drugo radno mesto;
12. Nepreduzimanja mera radi zaštite od uzmnemairavanja od strane drugih lica;
13. Upućivanje na obavezne zdravstvene preglede ili upućivanje na preglede radi utvrđivanja radne sposobnosti.

Član 20.
U slučaju nanošenja štete zbog uzbunjivanja, uzbunjivač ima poravo na naknadu štete u skladu sa zakonom.

Član 21.
Uzbunjivač prema kome je preduzeta štetna radnja u vezi sa uzbunjivanjem ima pravo i na sudsku zaštitu.

Sudska zaštita ostvaruje se podnošenjem tužbe za zaštitu u vezi sa uzbunjivanjem nadležnom sudu, u roku od 6 meseci od dana saznanja za preduzetu štetnu radnju, odnosno tri godine od dana kada je štetna radnja preduzeta.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 22.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tablli i na internet stranici Gradske opštine Niška Banja.

Načelnik Gradimir Perić,s.r.
Broj:631/2015-04
U Niškoj Banji, 04.12.2015.godine