POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE – ugostiteljske usluge

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE – ugostiteljske usluge

Republika Srbija
Grad Niš
Gradska opština Niška Banja
Sinđelićeva br. 3
Broj: 2-8/4-2018-04/1
Datum: 16.01.2018. godine
Na osnovu člana 55. Zakona o javnim nabavkama Sl. Glasnik RS broj 124/2012,14/15 i 68/15 Gradska opština Niška Banja, objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE
I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1. Podaci o naručiocu
Naručilac: ……………………………….Gradska opšttina Niška Banja
Adresa: …………………………………….Sinđelićeva br.3
Internet stranica:…………………….www.goniskabanja.org.rs

2. Vrsta postupka javne nabavke
Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

3. Napomena ukoliko je u pitanju rezervisana javna nabavka
Ne sprovodi se rezervisana javna nabavka.

5. Kontakt (lice ili služba)
Lice (ili služba) za kontakt:……………………………. Mirjana Grčić,
tel.018 45 48 130 lok.5312
6.Rok za podnošenje ponuda: Ponuda se smatra blagovremenom ako je na pisarnicu Gradske opštine Niška Banja, pristigla zaključno sa 25.01.2018. godine do 09:00 časova.

7.Otvaranje ponuda: Otvaranje ponuda vrši se u 09 časova i 15 minuta u prostorijama Gradske opštine Niška Banja, dana 25.01.2018. godine.

II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

Predmet javne nabavke
Predmet javne nabavke br. 2-8/2017-04/1 ugostiteljske usluge, za potrebe Gradske opštine Niška Banja
Oznaka iz opšteg rečnika nabavki – ORN: 55310000 – usluge restorana

Partije
Predmet javne nabavke je oblikovan u 2 partije:
Partija 1: Nacionalna kuhinja
Partija 2: Ketering i Posna kuhinja