POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE – Javna nabavka goriva za putnička vozila

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ broj 124/12) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti – 1-4/1-2014-05  27.02.2014. godine, naručilac  Gradske opština  Niška Banja, ul. Sinđelićeva br.3, Niška Banja
objavljuje

POZIV
ZA PODNOŠENjE PONUDE

Naziv naručioca:    Gradska opština Niška Banja
Adresa naručioca:    18205 Niška Banja, Sinđelićeva br. 3
Internet stranica naručioca:    www.goniskabanja.org.rs

Vrsta naručioca:    Gradska opština Niška Banja
Vrsta postupka javne nabavke:    Javna nabavka  male vrednosti broj 1-4/2014-05
Vrsta predmeta:    Dobra
Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:    Gorivo za putnička vozila

Kriterijum za dodelu ugovora:    Ekonomski najpovoljnija ponuda
Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:    Konkursna dokumentacija preuzima se sa Portala javnih nabavki: portal.ujn.gov.rs
i sa internet stranice naručioca: www.gonoskabanja.org.rs

Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:    Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte.
Ukoliko ponuđač ponudu podnosi putem pošte mora da obezbedi da ista bude primljena od strane naručioca do naznačenog datuma i časa.
Ponude se dostavljaju u pisanom obliku na srpskom jeziku u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorene na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.
Ponude se dostavljaju na adresu: Gradska opština Niška Banja, ul. Sinđelićeva br.3, 18205 Niška banja. Koverat ili kutija sa ponudom na prednjoj strani mora imati pisani tekst „PONUDA-NE OTVARAJ“, naziv i broj javne nabavke, a na poleđini naziv, broj telefona i adresa ponuđača.
Neblagovremenom će se smatrati ponuda koja nije primljena od strane naručioca do naznačenog datuma i časa.
Naručilac će, po okončanju postupka javnog otvaranja ponuda, vratiti ponuđačima, neotvorene, sve neblagovremeno podnete ponude, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.
Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.
Rok za podnošenje ponude ističe 14.03.2014. godine u  10;00 časova.
Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:    Otvaranje ponuda održaće se dana 14.03.2014. godine sa početkom u 10;15 časova u zgradi Uprave gradske opštine Niška Banja, ul. Sinđelićeva br. 3, Niška Banja.
Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:    Ovlašćeni predstavnici ponuđača, pre početka otvaranja ponuda, moraju komisiji naručioca podneti punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda.
Rok za donošenje odluke:    Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Lice za kontakt:    Mirjana Grčić
018 4548130

Konkursna_dokumentacija_2.zip

Komentari su zatvoreni.