POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE: 1-4/3-2021-04/4

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE: 1-4/3-2021-04/4

Republika Srbija
Grad Niš
Gradska opština Niška Banja
Sinđelićeva br. 3
Broj: 1-4/3-2021-04/4
Datum: 15.02.2021

Na osnovu člana 106. Zakona o javnim nabavkama Sl. Glasnik RS broj 91/19 Gradska opština Niška Banja, objavljuje
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE
1. Podaci o naručiocu
Naručilac:  Gradska opština Niška Banja
Adresa:  Sinđelićeva br.3, Niška Banja
Internet stranica: www.goniskabanja@org.rs

2. Vrsta postupka nabavke
Predmetna nabavka se sprovodi u postupku nabavke u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

3. Predmet nabavke
Predmet javne nabavke br.1-4/3-2021-04/4 dobra
Nabavka goriva za putnička vozila za potrebe Gradske opštine Niška Banja:

R.br. SPECIFIKACIJA VRSTA GORIVA
1. Evropremium BMB – 95
2. Evropremium BMB – 100
3. Evrodizel sa aditivima
4. Evrodizel
5. Auto gas TNG
6. AD BLUE
7. Motorno ulje
8. Tečnost za hladnjake motora (antifriz)
9. Destilovana voda
10. Tečnost za brisače

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 09100000-0
Predmetna nabavka male vrednosti nije oblikovana po partijama.

4. Cilj postupka
Postupak nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o nabavci.

5. Vrsta kriterijuma za dodelu Ugovora, elementi kriterijuma na osnovu kojih se dodeljuje Ugovor
Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma ekonomski najpovoljnija ponuda: cena.

6. Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa na kojoj je konkursna dokumentacija dostupna:
Konkursna dokumentacija preuzima sa internet adrese: www.goniskabanja@org.rs

7.Način podnošenja ponude i rok
Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu, na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.
Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu Gradska opština Niška Banja, Sinđelićeva br.3, 18205 Niška Banja, sa naznakom: ,,Ponuda za nabavku dobara – Nabavka goriva za potrebe Gradske opštine Niška Banja, 1-4/3-2021-04/4 – NE OTVARATI”.
Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 25.01.2021. godine do 9 časova.
Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručulac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.
Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.

8. Otvaranje ponuda
Javno otvaranje ponuda obaviće nadležna komisija u sedištu naručioca u zgradi uprave Gradske opštine Niška Banja, dana 25.01.2021. godine, sa početkom u 9.15 časova. Ukoliko dan za otvaranje ponuda (poslednji dan roka za podnošenje ponuda) pada u neradni dan, otvaranje ponuda će se obaviti prvog narednog radnog dana, u isto vreme.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica. Predstavnici ponuđača moraju imati ovlašćenje koje će predati Komisiji za javnu nabavku prilikom otvaranja ponuda.

9. Kontakt (lice ili služba)
Lice za kontakt je Nataša Dinić, kontakt telefon: 018/4548130, mail adresa natasa.dinic@gu.ni.rs