Poziv za podnošenje ponuda za nabavku pružanja usluge kredita za realizaciju inrfastrukturnih projekata

REPUBLIKA SRBIJA

GRAD NIŠ

GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA
ul.Sinđelićeva broj 3,
18205 Niška Banja
www.goniskabanja.org.rs
Datum: 13.07.2017. godine

u p u ć u j e

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE
Poštovani,

Gradska opština Niška Banja, pokrenula je postupak prikupljanja ponuda za nabavku pružanja usluge kredita za realizaciju sledećih inrfastrukturnih projekata:
-„Staze zdravlja i susreta – Turistička promocija u regionu“ i
-„Zajedničko upravljanje rizicima u regionu – Niška Banja – Kostanec“,
.i ovim putem Vam upućujemo poziv da, ukoliko ste zainteresovani, dostavite svoju ponudu.

U skladu sa članom 7. stavom 1. tačkom 13. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), za nabavku usluge kredita bez obzira da li su u vezi sa prodajom, kupovinom ili prenosom hartija od vrednosti ili drugih finansijskih instrumenata, naručioci nisu obavezni da primenjuju odredbe navedenog zakona.

OPIS PREDMETA NABAVKE:

Predmet nabavke br.2-9/2017-04/1 su Finansijske usluge – Kredit za realizaciju sledećih inrfastrukturnih projekata:
-„Staze zdravlja i susreta – Turistička promocija u regionu“ i
-„Zajedničko upravljanje rizicima u regionu – Niška Banja – Kostanec“
u ukupnom iznosu od 18.000.000,00 dinara, detaljnije opisan u konkursnoj dokumentaciji.

USLOVI NABAVKE:

Uslovi vezani za rok korišćenja kredita, dinamiku otplate kredita, period počeka (tzv. „grace” period), rok odobravanja kredita, plan povlačenja kredita i kamatne stope i ostali uslovi nabavke dati su u KREDITNOM ZAHTEVU, dostavljenom u prilogu ovog poziva.

PONUDA TREBA DA SADRŽI:

– Ponudu, datu na Obrascu ponude (Popunjen, potpisan i pečatom ponuđača overen Obrazac ponude), ili na memorandumu ponuđača, u kom slučaju ponuda mora da sadrži sve podatke navedene u Obrascu ponude koji je dostavljen ponuđaču uz ovaj poziv;

– Potpisan i pečatom ponuđača overen Kreditni zahtev koji je dostavljen uz ovaj poziv

– Plan otplate kredita koji je izrađen po metodologiji Narodne banke Srbije, koji se prilaže uz ponudu i

– Predlog (nacrt) ugovora o dugoročnom kreditu.

NAČIN I VREME DOSTAVLjANjA PONUDE:

Ponuda se podnosi u zatvorenoj koverti, zatvorenoj na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, na koju ponuđač lepi popunjen Obrazac br. 1. dostavljen uz poziv ili upisuje sledeće podatke: naziv, adresu sedišta, telefon i kontakt osobu podnosioca ponude – ponuđača, naziv i adresu primaoca ponude – Gradska opština Niška Banja, ul. Sinđelićeva br. 3, 18205 Niška Banja, broj i naziv nabavke za koju podnosi ponudu sa naznakom „NE OTVARATI“. Ponudu dostaviti na adresu: Gradska opština Niška Banja, ul. Sinđelićeva br. 3, 18205 Niška Banja. Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena do 24.07.2017.godine, do 09:00 časova.

MESTO, VREME I NAČIN OTVARANjA PONUDA: Javno otvaranje ponuda će se obaviti istog dana, 24.07.2017. godine, po isteku roka za podnošenje ponuda,

u 09:30 časova, u objektu Gradske opštine Niška Banja, ul. Sinđelićeva br. 3, 18205 Niška Banja.
ROK ZA DONOŠENjE ODLUKE: Odluku o izboru najpovoljnije ponude, odnosno o obustavi postupka predmetne nabavke, korisnik kredita će doneti u roku od 5 dana od dana javnog otvaranja ponuda i dostaviti je u roku od 3 dana od dana donošenja svim ponuđačima koji su podneli ponudu.

LICE ZA KONTAKT u periodu od 7:30 do 15:30 časova: Mirjana Grčić, Gradska opština Niška Banja, kontakt telefon 018/4548130, faks 018/4548629, e-mail gmirjana@gu.ni.rs