POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA – usluge organizovanja manifestacija od značaja za GONB

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA – usluge organizovanja manifestacija od značaja za GONB

Na osnovu člana 60 i 61 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 68/2015) i Odluke o pokretanju postuka javne nabavke male vrednosti br. 2-7/2018-04/1 od 12.01.2018. godine Naručilac : Gradska opština Niška Banja, ul. Sinđelićeva br.3, Niška Banja upućuje
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

1. Podaci o naručiocu
Naručilac: ……………………………….Gradska opšttina Niška Banja
Adresa: ……………………………………Sinđelićeva br.3 , Niška Banja
Internet stranica:……………………. www.goniskabanja.org.rs

2. Vrsta postupka javne nabavke
Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

3. Cilj postupka: Postupak se sprovodi radi zaključenja u govora o javnim nabavkama
4. Napomena :
Ne sprovodi se rezervisana javna nabavka.
Ne sprovodi se elektronska licitacija

5. Kontakt (lice ili služba)
Lice (ili služba) za kontakt: …………………………….Mirjana Grčić tel.018 4548130 lok. 5312

6.Rok za podnošenje ponuda: Ponuda se smatra blagovremenom ako je na pisarnicu Gradske opštine Niška Banja, pristigla zaključno sa 23.01.2018. godine do 09:00 časova.

7.Otvaranje ponuda: Otvaranje ponuda vrši se u 09:00 časova i 15 minuta u prostorijama Gradske opštine Niška Banja, dana 23.01. 2018. godine.

II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
1. Predmet javne nabavke
Predmet javne nabavke br. 2-7/2018-04/1 su usluge – usluge organizovanja manifestacija od značaja za Gradsku opštinu Niška Banja:
– Pihtijada,
– Dani vina i meraka,
– Uskršnji mini basket festival,
– Veliki letnji festival i
– Jelašničko kulturno-sportsko leto;
ORN: – 92000000 – usluge u oblasti kulture, rekreacije i sporta

2. Partije
Predmet javne nabavke nije oblikovan u partije.

3. Vrsta kriterijuma za dodelu ugovora, elementi kriterijuma na osnovu kojih se dodeljuje ugovor
Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma najniža ponuđena cena.

4. Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa na kojoj je konkursna dokumentacija dostupna:
Konkursna dokumentacija preuzima se sa Portala javnih nabavki i sa internet adrese: www.goniskabanja@org.rs

5.Način podnošenja ponude i rok
Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu, na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.
Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.