POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA: 1-3/3-2021-04/4

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA: 1-3/3-2021-04/4

Grad Niš
Gradska opština Niška Banja
ul.Sinđelićeva br. 3
Niška Banja
Broj: 1-3/3-2021-04/4
Datum: 13.01.2021

POZIV
ZA PODNOŠENjE PONUDA

 

Predmet nabavke: dobra – administrativna oprema, za potrebe Gradske opštine Niška Banja.
Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: najniža ponuđena cena
Cena je fiksna i ne može se menjati tokom trajanja ugovora.
Ukoliko nakon rangiranja, dva ili više ponuđača ponude istu cenu prednost će imati ponuda koja ima kraći rok isporuke dobara U slučaju da dve ili više ponuda imaju isti broj poena, istu ponuđenu cenu i isti rok isporuke, prednost će imati ponuda koja ima duži rok plaćanja. U slučaju da su dve ili više ponuda identične po svim elementima kriterijuma, prednost će imati ponuda koja je prva pristigla kod naručioca.
Vreme i mesto podnošenja ponuda: Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu: Gradska opština Niška Banja, ul. Sinđelićeva br. 3, 18205 Niška Banja, sa naznakom: Ne otvarati – Ponuda za nabavku dobara – administrativna oprema, za potrebe Gradske opštine Niška Banja.
Ponuđač je dužan da na poleđini koverte naznači naziv , adresu, telefon i kontakt osobu.
U ponudi naznačiti rok isporuke i način plaćanja .
Krajnji rok dostavljanja ponuda: 25.01.2021. godine do 12,00 sati na navedenoj adresi, bez obzira na način dostavljanja. Blagovremenim će se smatrati ponude koje budu fizički pristigle kod naručioca do 12:00 sati poslednjeg dana roka. Otvaranje ponuda obaviće se poslednjeg dana roka za prijem ponuda u prostorijama GO Niška Banja u 12 sati i 15 minuta.