Poziv za aktivno učešće u kreiranju i donošenju Odluke o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2023. godinu

Poziv za aktivno učešće u kreiranju i donošenju Odluke o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2023. godinu

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD NIŠ
UPRAVA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA
Školske česme 2G
e-mail:goniskabanja@gmail.com
Broj: 636/2022-04
Datum:14.10.2022. godine

Na osnovu člana 42. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, . Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-dr.zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95//20180, 31/2019, 72/2019,149/2020 i 118/2021),
Uprava Gradske opštine Niška Banja, Školske česm, 2G tel.018/4548-108,4548-130,
objavljuje

OBAVEŠTENjE

NACRT ODLUKE O BUDžETU GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA za 2023. godinu i GRAĐANSKI VODIČ KROZ ODLUKU O BUDžETU za 2023. godinu objavljeni su na službenoj Web stranici oštine www.goniskabanja.org.rs
POZIVAJU SE budžetski korisnici, odbornici, predstavnici nevladinih organizacija, sportskih organizacija, saveta građana i ostala zainteresovana pravna i fizička lica da uzmu aktivno učešće u kreiranju i donošenju Odluke o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2023.godinu.
Dokument Nacrta Odluke o budžetu za 2023. godinu, može se preuzeti na službenoj Web stranici opštine www.goniskabanja.org.rs .
Sve sugestije, predlozi i primedbe na nacrt Odluke o budžetu, mogu se dostaviti u pisanoj formi Upravi gradske opštine Niška Banja ili e-mail: goniskabanja@gmail.com najdalje do 31.10.2022. godine, kako bi isti bili razmotreni do izrade konačnog predloga Odluke o budžetu.
Poziv objaviti na web sajtu Gradske opštine Niška Banja i oglasnoj tabli.

                              NAČELNIK 

                            Mirjana Grčić, s.r.