ODLUKA O DODELI UGOVORA – dobra-materijal za saobraćaj

ODLUKA O DODELI UGOVORA – dobra-materijal za saobraćaj

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD NIŠ
GRADSKA OPŠTINA
NIŠKA BANjA
Sinđelićeva br.3
Broj: 1/2019-02
Datum: 04.01.2019. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i izveštaja komisije o stručnoj oceni ponuda broj 1-5/9-2018-04/1 od 04.01.2019. godine
Predsednik Gradske opštine Niška Banja donosi

O D L U K U o dodeli ugovora
Dodeljuje se ugovor o javnoj nabavci, u postupku javne nabavke male vrednosti br. 1-5/2018-04/1, čiji je predmet dobra-materijal za saobraćaj:

R.br. SPECIFIKACIJA VRSTA GORIVA
1. Evropremium BMB – 95
2. Evropremium BMB – 100
3. Evrodizel sa aditivima
4. Evrodizel
5. Auto gas TNG
6. AD BLUE

-naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 09100000, ponuđaču NIS A.D. Novi SAD, Bulevar 12. Februar 157.

O b r a z l o ž e nj e
Odlukom broj 1-5/1-2017-04/1 od 26.12.2018. godine pokrenut je postupak javne nabavke male vrednosti, dobra, materijal za saobraćaj.
Redni broj nabavke u Planu nabavki: 1.1.2.
Procenjena vrednost je 1.000.000,00 dinara bez uračunatog PDV, 1.200.000,00 sa uračunatim PDV.
Predmet nabavke oblikovan u 2 (dve) partije:
Partija 1: gorivo za motorna vozila, za godišnje okvirne potrebe Gradske opštine Niška Banja: dinara 900.000,00 bez uračunatog PDV, 1.080.000,00 dinara sa uračunatim PDV,
Partija 2: gorivo za motorna vozila, sa mestom isporuke JKP „Mediana“ Niš, ul. Mramorska br.10, Niš, interna benzinska stanica, skladište goriva: 100.000,00 dinara bez uračunatog PDV,120.000,00 dinara sa uračunatim PDV.

Dana 26.12.2018. godine, komisija je na Portalu Uprave za javne nabavke i svojoj internet stranici objavila poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju.
U određenom roku za podnošenje ponuda, do 04.01.2019. godine, prispela je 1 (jedna) ponuda ponuđača NIS A.D. Novi SAD, Bulevar 12. Februar 157, Niš, za partiju 1 (jedan).
Za partiju 2 (dva) nije primljena ni jedna ponuda.
Uvidom u ponudu za partiju 1 (jedan) komisija konstatuje sledeće činjenice:
Ponuda ponuđača NIS A.D. Novi SAD Bulevar 12. Februar 157, Niš je blagovremena, prihvatljiva, ispunjava sve uslove propisane konkursnom dokumentacijom naručioca. Obzirom na tu činjenicu i činjenicu da je prispela jedna ponuda, komisija ne vrši dodelu pondera. Ponuda ponuđača NIS A.D. Novi SAD Bulevar 12. Februar 157, Niš sadrži jediničnu cenu dobra koje je predmet nabavke:

111-page-001

Po izvršenom uvidu u ponudu i stručnoj oceni ponude, komisija je predložila naručiocu donošenje odluke o dodeli ugovora o javnoj nabavci ponuđaču NIS A.D. Novi SAD Bulevar 12. Februar 157, Niš, za partiju 1 (jedan).
Shodno članu 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac utvrđuje da su ispunjeni uslovi za dodelu ugovora i donosi odluku o dodeli ugovora ponuđaču NIS A.D. Novi SAD, u postupku javne nabavke broj 1-5/2018-04/1.

POUKA O PRAVNOM LEKU: Protiv odluke dozvoljeno je podnošenje zahteva za zaštitu prava u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja.

GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA
PREDSEDNIK

Dejan Jovanović, sr