Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD NIŠ
GRADSKA OPŠTINA
NIŠKA BANjA
Sinđelićeva br.3
Broj: 795/2017-02
Datum: 19.09.2017. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i izveštaja komisije o stručnoj oceni ponuda broj 3-19/8-2017-04/1 od 15.09.2017. godine
Predsednik Gradske opštine Niška Banja donosi

O D L U K U
o dodeli ugovora

Dodeljuje se ugovor o javnoj nabavci, u postupku javne nabavke male vrednosti br. 3-19/2017-04/1, čiji je predmet, dobra, materijala za nasipavanje puteva – rizle i izvođenje radova na atarskim putevima i tekućem održavanju površina javne namene, parka, sa područja Gradske opštine Niška Banja.
-naziv i oznaka iz ORN:
-45233141 radovi na održavanju puteva,
-AV 27 – kamen,
-60181000 najam teretnih vozila sa vozačem,
ponuđaču GTR »GMG-TREJD» Beograd, proizvodni pogon Niš Bul. Sv.Cara Konstantina bb.
Redni broj nabavke u Planu nabavki: 1.3.2.

O b r a z l o ž e nj e

Odlukom broj 3-19/1-2017-04/1 od 06.09.2017. godine pokrenut je postupak javne nabavke male vrednosti, dobra, materijala za nasipavanje puteva – rizle i izvođenje radova na atarskim putevima i tekućem održavanju površina javne namene, parka, sa područja Gradske opštine Niška Banja;
Procenjena vrednost je 1.250.000,00 dinara bez uračunatog PDV, 1.500.000,00 sa uračunatim PDV.
Dana 07.09.2017. godine, komisija je na Portalu Uprave za javne nabavke i svojoj internet stranici objavila poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju.
U određenom roku za podnošenje ponuda, do 15.09.2017. godine, do 09:00 časova prispela je 1 (jedna) ponuda ponuđača: GTR »GMG-TREJD» Beograd, proizvodni pogon Niš Bul. Sv.Cara Konstantina bb.
Po izvršenom otvaranju i uvidom u ponudu komisija je konstatovala sledeće činjenice:
Ponuda ponuđača GTR »GMG-TREJD» Beograd, proizvodni pogon Niš Bul. Sv.Cara Konstantina bb je blagovremena, prihvatljiva, jedina prispela i ispunjava uslove propisane konkursnom dokumentacijom naručioca, što je potvrđeno uvidom u priložene dokaze.
Konkursnom dokumentacijom, propisani kriterijum je najniža ponuđena cena.
Nakon uvida u predmet i plan nabavki za 2017. godinu, konstatuje se da je za 2017. godinu planirani iznos za nabavku dobra, materijala za nasipavanje puteva – rizle i izvođenje radova na atarskim putevima i tekućem održavanju površina javne namene, parka, sa područja Gradske opštine Niška Banja, koja je predmet nabavke, 1.250.000,00 dinara bez uračunatog PDV, 1.500.000,00 dinara sa uračunatim PDV.
Shodno članu 108. i 112. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac konstatuje se da su ispunjeni uslovi za dodelu ugovora u postupku nabavke broj 3-19/-2017-04, u ukupnom iznosu od 1.250.000,00 dinara bez uračunatog PDV, 1.500.000,00 sa uračunatim PDV, ponuđaču GTR »GMG-TREJD» Beograd, proizvodni pogon Niš Bul. Sv.Cara Konstantina bb.

POUKA O PRAVNOM LEKU: Protiv ovog rešenja dozvoljeno je podnošenje zahteva za zaštitu prava u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja na Portalu Javnih nabavki.

GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA

PREDSEDNIK
Dejan Jovanović