Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke – usluge reprezentacije, ugostiteljske usluge…

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke – usluge reprezentacije, ugostiteljske usluge…

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)
GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA
ul Sinđelićeva br. 3
NIŠKA BANjA
www.goniskabanja.org.rs
objavljuje
O B A V E Š T E Nj E
o zaključenom ugovoru
u postupku javne nabavke male vrednosti
usluge,
redni broj nabavke JN 2-1/2016-05
Predmet javne nabavke –
usluge reprezentacije, ugostiteljske usluge, naziva i oznaka iz opšteg rečnika nabavki, ORN: 55310000.
Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti.
Predmet javne nabavke je oblikovan u 3 (tri) partije.
Partija 1: Nacionalna kuhinja
Partija 2: Pečenja
Partija 3: Proslave, ketering.
Ukupno je primljeno 4 ( četiri) ponude ponuđača:
1.U.R. Gostionica „ Letnja pozornica“ Niška Banja,
2.U.R. „Biser“ Aleksandar Trpeski p.r. Niš,
3.Etno kafana „Porta“ Niš i
4.PR NEKO MM14 doo, Ogranak Krim, Goce Delčeva 33, Beograd.
Ugovorena vrednost za sve 3 (tri) partije, za nabavku usluge koja je predmet nabavke 907.000,00 dinara dinara bez uračunatog PDV, 1.087.000,00 dinara sa uračunatim PDV i to za svaku partiju:
-za partiju 1- nacionalna kuhinja, u iznosu 208.300,00 dinara bez PDV, 250.000,00 dinara sa PDV i rokom plaćanja 30 dana;
-za partiju 2 – pečenja, u iznosu 447.500,00 dinara bez PDV, 537.000,00 dinara sa PDV i rokom plaćanja 30 dana;
-za partiju 3 – proslave, ketering, u iznosu 250.000,00 dinara bez PDV, 300.000,00 dinara sa PDV i rokom plaćanja 45 dana.
Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda.
Odluka o dodeli ugovora je doneta 11.03.2016. godine.
Ugovori su zaključeni dana 17.03.2016. godine.
Izabrani ponuđači:
Za partiju 1- nacionalna kuhinja U.R. „Biser“ Aleksandar Trpeski p.r. Niš, PIB:100690654, Matični broj 54411642,
Za partiju 2 – pečenja U.R. „Biser“ Aleksandar Trpeski p.r. Niš PIB:100690654, Matični broj 54411642 i
Za partiju 3 – proslave, ketering U.R. Gostionica „Letnja pozornica“ Niška Banja, PIB 101467730, Matični broj 52515530.
Ugovor je zaključen na period do 31.12.2016. godine.