ODLUKA o dodeli ugovora

ODLUKA o dodeli ugovora

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD NIŠ
GRADSKA OPŠTINA
NIŠKA BANjA
Sinđelićeva br.3
Broj: 63/2018-02
Datum:29.01.2018.godine
Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), i izveštaja komisije o stručnoj oceni ponuda broj 2-8/15-2018-04/1 od 25.01.2018. godine
Predsednik Gradske opštine Niška Banja donosi

O D L U K U
o dodeli ugovora
u postupku nabavke broj 2-8/2018-04/1
ORN: 55310000

Dodeljuje se ugovor o javnoj nabavci, u postupku javne nabavke male vrednosti usluge reprezentacije, ugostiteljske usluge ponuđačima:
– – Za partiju 1. Nacionalna kuhinja ponuđaču UR RAS Ristić iz Niša, ul. Milenka Hadžića 21, broj ponude 2-8/5-2018-04/1 od 22.01.2018. godine, u vrednosti od 500.000,00 dinara bez pdv-a, 600.000,00 dinara sa pdv;
– – Za partiju 2. Posna kuhinja i ketering ponuđaču D.O.O Gurmanova tajna iz Niške Banje, ul. Mojsija Mihajlovića Tošketa br. 19, u vrednosti od 208.340,00 bez pdv-a, 250.000,00 dinara sa pdv.

O b r a z l o ž e nj e

Odlukom Predsednika Gradske opštine Niška Banja 2-8/1-2018-04/1 od 16.01.2018. godine, pokrenut je postupak nabavke ugostiteljskih usluga, prema iskazanim potrebama.
Broj nabavke: 2-8/2018-04/1
Predmet javne nabavke – usluge reprezentacije, ugostiteljske usluge ORN: 55310000.
Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti.
Predmet nabavke je oblikovan u 2 (dve) partije:
Partija 1: Nacionalna kuhinja
Partija 2: Posna kuhinja i ketering.
Sredstva za navedenu nabavku obezbeđena su u Odluci o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2018. godinu, broj pozicije 35, konto 423700. Ukupna procenjena vrednost nabavke je 708.340,00 dinara bez uračunatog PDV, 850.000,00 dinara sa uračunatim PDV i to:
Partija 1: Nacionalna kuhinja, procenjene vrednosti: 500.000,00 dinara bez PDV, 600.000,00 dinara sa PDV.
Partija 2: Posna kuhinja i ketering, procenjene vrednosti: 208.340,00 dinara bez PDV, 250.000,00 dinara sa PDV.

Kriterijum za ocenu ponuda je najniža ponuđena cena.
Naručilac je dana 17.01.2018 godine objavio poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju na Portalu javnih nabavki i svojoj internet stranici.

Do isteka roka za podnošenje ponuda, dana 25.012018. godine, u 09:00 časova na adresu naručioca, prispele su (pet) ponuda ponuđača:
1.UR RAS Ristić iz Niša, ul. Milenka Hadžića 21,
2.UR BISER iz Niša, Koste Stamenkovića 1,
3.D.O.O Gurmanoava tajna iz Niške Banje, ul. Mojsija Mihajlovića Tošketa br. 19,
4.Restoran „Stadion“ iz Niša, ul. Devete brigade bb i
5.“MEĆAVA KOP“ DOO iz Niša, Trg učitelja Tase 10, lok. 1.
Otvaranje ponuda obavljeno je istog dana, sa početkom u 09 sati i 15 minuta.
Ponude su otvarane hronološkim putem, kako su i pristizale:
Komisija za javnu nabavku, obrazovana rešenjem predsednika br. 2-8/2-2018-04/1 od 16.01.2018. godine, je dana 25.01.2018. godine počela postupak stručne ocene ponuda. Konstatovala je da je tehničkom greškom a prilikom sačinjavanja konkursne dokumentacije, u delu II VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA, RADOVA ILI USLUGA…..Partija 1: Nacionalna kuhinja, prikazivanje artikala od rednog broja 1, zaključno sa rednim brojem 11, ponovljeno tako što su isti artikli navedeni u nastavku partije od rednog broja 67 zaključno sa redni brojem 77. Istog dana zatražila je i dobila saglasnost od svih ponuđača za korigovanje ukupnog zbira ponude, kako bi ponude bile uporedive.
U skladu sa metodologijom za primenu kritrijuma najniža ponuđena cena, Komisija je izvršila stručnu ocenu ponuda. Nakon računske kontrole i izvršenog poređenja cena, utvrđene su vrednosti ponuda i rangiranje ponuđača:
1.UR RAS Ristić iz Niša, ul. Milenka Hadžića 21, broj ponude 2-8/5-2018-04/1 od 22.01.2018. godine, u primljena u 13:20 časova, podneo je ponudu za:
dinara bez pdv-a; ponuđač nije u sistemu pdv-a.
Plaćanje: u roku od 45 dana.
Rok važenja ponude: 90 dana.
Samostalna ponuda.
Uz ponudu dostavljen dokaz o ispunjenosti obaveznih i dodatnih uslova: izjava o ispunjenosti uslova;
2. UR BISER iz Niša, ul. Koste Stamenkovića 1, broj 2-8/8-2018-04/1 od 23.01.2018. godine, primljena u 13:00 časova, podneo je ponudu za: Partiju 1: Nacionalna kuhinja, vrednost ponude 14.895,83 dinara bez pdv Plaćanje: u roku od 45 dana.
Rok važenja ponude: 60 dana.
Samostalna ponuda.
Uz ponudu dostavljen dokaz o ispunjenosti obaveznih i dodatnih uslova: izjava o ispunjenostu obaveznih i dodatnih uslova iz člana 75. i 76. ZJN.
3. D.O.O Gurmanoava tajna, broj ponude 2-8/9-2018-04/1 od 24.01.2018. godine: primljena u 11;30 časova.
Partija 1: Nacionalna kuhinja, vrednost ponude 13.883,40 dinara bez pdv-a, što je iznos utvrđen posle izvršene ispravke računskih grešaka,
Plaćanje: u roku od 45 dana.
Rok važenja ponude: 90 dana.
Samostalna ponuda.
Uz ponudu dostavljen dokaz o ispunjenosti obaveznih i dodatnih uslova: izjava o ispunjenostu obaveznih i dodatnih uslova iz člana 75. i 76. ZJN.
Partija 2: ketering i posna kuhinja, vrednost ponude 16.845,83 dinara bez pdv-a,
Plaćanje: u roku od 45 dana.
Rok važenja ponude: 90 dana.
Samostalna ponuda.
Uz ponudu dostavljen dokaz o ispunjenosti obaveznih i dodatnih uslova: izjava o ispunjenostu obaveznih i dodatnih uslova iz člana 75. i 76. ZJN.
4. Restoran „Stadion“, broj ponude 2-8/11-2018-04/1 od 24.01.2018. godine primljena u 14:30 časova.
Partija 1: Nacionalna kuhinja, vrednost ponude 12.219,18 dinara bez pdv
Plaćanje: u roku od 45 dana.
Rok važenja ponude: 90 dana.
Samostalna ponuda.
Uz ponudu dostavljen dokaz o ispunjenosti obaveznih i dodatnih uslova: izjava o ispunjenostu obaveznih i dodatnih uslova iz člana 75. i 76. ZJN.
5. MEĆAVA KOP DOO iz Niša, Trg učiteljaTase 10, lok 1, broj ponude 2-8/12-2018-04/1 od 25.01.2018. godine, primljena u 08:45 časova.
Partija 1: Nacionalna kuhinja, vrednost ponude 16.672,08 dinara bez pdv-a, što je iznos utvrđen posle izvršene ispravke računskih grešaka.
Plaćanje: u roku od 15 dana.
Rok važenja ponude: 30 dana.
Samostalna ponuda.
Uz ponudu dostavljen dokaz o ispunjenosti obaveznih i dodatnih uslova: izjava o ispunjenostu obaveznih i dodatnih uslova iz člana 75. i 76. ZJN.
Komisija je ponude rangirala,
– za partiju 1. na sledeći način:
1.UR RAS Ristić iz Niša, ul. Milenka Hadžića 21, vrednost ponude
2.Restoran Stadion iz Niša, ul. Devete brigade bb, vrednost ponude
3.Gurmanova tajna iz Niške Banje, M:M:Tošketa br.19,

4.URBiser iz Niša, Koste Stamenkovića 1, vrednost ponude 14.895,83 5. Mećava kop d.o.o. iz Niša, Trg učitelja Tase 10, lok 1 vrednost ponude 16.972,08 dinara, bez pdv-a i
-za partiju 2.na sledeći način:
1.Gurmanova tajna iz Niške Banje, M:M:Tošketa br.19, vrednost ponude 16.845,83 dinara bez pdv-a.

Po izvršenom uvidu u ponude i stručnoj oceni a na osnovu odredaba ZJN („Sl.glasnik RS“, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) komisija predlaže naručiocu dodeljivanje ugovora o javnoj nabavci:
– Za partiju 1. Nacionalna kuhinja ponuđaču UR RAS Ristić iz Niša, ul. Milenka Hadžića 21, broj ponude 2-8/5-2018-04/1 od 22.01.2018. godine,
– Za partiju 2. Posna kuhinja i ketering ponuđaču D.O.O Gurmanova tajna iz Niške Banje, ul. Mojsija Mihajlovića Tošketa br. 19.

Naručilac, nakon uvida u predmet i plan nabavki za 2018.godinu, konstatuje da je za 2018. godinu planirani iznos za nabavku usluge reprezentacije, ugostiteljske usluge za potrebe Gradske opštine Niška Banja 708.340,00,00 dinara bez uračunatog PDV, 850.000,00 dinara sa uračunatim PDV.

Shodno članu 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac utvrđuje da su ispunjeni uslovi za dodelu ugovora u ukupnom iznosu od 708.340,00 dinara bez uračunatog PDV, 850.000,00 dinara sa uračunatim PDV, te donosi odluku o ododeli ugovora ponuđačima iz dispozitiva odluke, u postupku javne nabavke broj 2-8/2018-04/1.

POUKA O PRAVNOM LEKU: Protiv ovog rešenja dozvoljeno je podnošenje zahteva za zaštitu prava u roku od 5 (pet) dana od dana prijema.

GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA

PREDSEDNIK
Dejan Jovanović, sr