OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu za zaštitu prava

OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Na osnovu člana 149. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015 )

GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA
ul Sinđelićeva br. 3
NIŠKA BANjA
www.goniskabanja.org.rs

Objavljuje

O B A V E Š T E Nj E
o podnetom zahtevu za zaštitu prava
u postupku javne nabavke male vrednosti
usluge organizovanja manifestacija od značaja
za Gradsku opštinu Niška Banja
br. 2-7/2018-04/1

Predmet javne nabavke – usluge.
Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti.
Predmet nabavke: usluge organizovanja manifestacija od značaja za Gradsku opštinu Niška Banja.
Oznaka iz opšteg rečnika nabavki: ORN 92000000, usluge u oblasti kulture.
Faza postupka javne nabavke u kojoj je podnet zahtev za zaštitu prava: posle donošenja odluke o dodeli ugovora.
Naručilac zaustavlja dalje aktivnosti u postupku javne nabavke.