OBAVEŠTENjE o obustavi postupka javne nabavke – usluge reprezentacije, ugostiteljske usluge ORN: 55310000 br. 2-2/23-2019-04/1

OBAVEŠTENjE o obustavi postupka javne nabavke –  usluge reprezentacije, ugostiteljske usluge ORN: 55310000 br. 2-2/23-2019-04/1

Na osnovu člana 109. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015 ),

GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA
ul Sinđelićeva br. 3
NIŠKA BANjA
www.goniskabanja.org.rs

Objavljuje

O B A V E Š T E Nj E
o obustavi postupka javne nabavke
u postupku javne nabavke
usluge reprezentacije, ugostiteljske usluge ORN: 55310000
br. 2-2/23-2019-04/1
– za partiju 1-nacionalna kuhinja
– za partiju 3-posna kuhinja

Predmet javne nabavke – usluge.
Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti.
Opis predmeta nabavke: usluge reprezentacije, ugostiteljske usluge, oznaka iz opšteg rečnika nabavki: usluge ORN: 55310000
Procenjena vrednost:
Partija 1: 416.660,00 dinara,
Partija 3: 250.000,00 dinara.
Broj primljenih ponuda:
Za partiju 1 -3 ponude:
1. Gurmanova tajna d.o.o. Niška Banja,
2. UR Ras Ristić, Niš i
3. Mećava kop d.o.o. Niš.
Za partiju 3 -1 ponuda:
1. Gurmanova tajna d.o.o. Niška Banja.
Razlog za obustavu postupka: ponude sadrže bitne nedostatke zbog kojih nema uslova za dodelu ugovora.
Postupak će biti ponovo sproveden posle dana konačnosti odluke o obustavi postupka.