O G L A S o javnom nadmetanju radi prodaje rashodovanih osnovnih sredstava

O G L A S o javnom nadmetanju radi prodaje rashodovanih osnovnih sredstava

Na osnovu Zaključka Veća Gradske opštine Niška Banja, br.17/2-2020-03 od 10.02.2020.godine, Odluke o otuđenju rashodovanih osnovnih sredstava u Gradskoj opštini Niška Banja br.6-21/3-2020-01 od 28.02.2020. godine Uprava Gradske opštine Niška Banja raspisuje:

O G L A S
o javnom nadmetanju radi prodaje rashodovanih osnovnih sredstava

Raspisuje se oglas o javnom nadmetanju rashodovanih osnovnih sredstava Gradske opštine Niška Banja:
1. Zastava 101, model Skala 55 cpzk, broj šasije VX1128A0001099918, broj motora 128A0641582207, godina proizvodnje 2003.,nije u voznom stanju, nekompletna, početna cena 9.360,00 dinara,

2. Zastava 101, model Skala 55 cpzk, broj šasije VX1128A00010999227, broj motora 128A0641580447, godina proizvodnje 2003.,nije u voznom stanju, nekompletna, početna cena 9.360,00 dinara,

3. Zastava, model FLORIDA IN 1,3 CW, broj šasije VX1103A0000010999227, broj motora 128A60640092478, godina proizvodnje 2006.,nije u voznom stanju, nekompletna, početna cena 11.050,00 dinara,

4. Kotao za parno grejanje, inv. broj 163, cena po kilogramu 13 dinara.

Javno nadmetanje će se održati ukoliko prijavljena i prisutna najmanje dva učesnika, koja su uredno podnela prijave, odnosno njihovi punomćnici.
Rashodovana sredstva, koja su privremeno uskladištena u dvorištu Uprave Gradske opštine Niška Banja, prodaju se u viđenom stanju i biće prodata licu koje ponudi najveći iznos u postupku.
Prijave na oglas moraju biti u pisanoj formi, podnose se Komisiji u zatvorenoj koverti u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa, a najkasnije do 02.06.2020.godine do 14:00 časova, neposredno u pisarnici opštine Niška Banja, ul. Sinđelićeva br. 3, sa naznakom “prijava za javno nadmetanje” ili preporučenom pošiljkom na navedenoj adresi.
Prijava mora da sadrži:
– Ime, prezime, adresu i fotokopiju lične karte ukoliko je podnosilac prijave fizičko lice
– Naziv i sedište firme, fotokopiju rešenja izdatog od APR-a i ovlašćenje za lice koje istu zastupa, ukoliko je podnosilac prijave pravno lice.
– Ime, prezime, adresu, naziv i sedište radnje i fotokopiju Rešenja izdatog od APR-a.
– Naznaka i redni broj rashodovanih sredstava za koji se podnosi prijava za nadmetanje.
Prijave koje nisu u skladu sa uslovima oglasa, nepotpune i neblagovremene neće biti razmatrane.
Svi učesniciu javnom nadmetanju moraju kod sebe imati važeću ličnu kartu, a pravna lica Rešenje o registraciji i ovlašćenje za učešće u postupku javnog nadmetanja za prodju rashodovanih sredstava.
Ugovor se zaključuje sa najpovoljnijim ponuđaćem u roku od 3 (tri) dana od dana konačnosti rešenja o prodaji rashodovanih sredstava.
Ukoliko učesnik oglasa sa utvrđenom najpovoljnijom ponudom odustane od zaključenja ugovora o kupoprodaji rashodovanih sredstava, ugovor će biti zaključen sa drugim najpovoljnijim ponuđačem.
Mogućnost razgledanja rashodovanih sredstava biće svakog radnog dana, od dana označenog za početak postupka javnog nadmetanjlja ispred Uprave Gradske opštine Niška Banja.
Javno nadmetanje obaviće se dana 05.06.2020.godine, u prostorijama Uprave Gradske opštine Niška Banja, sa početkom i 10:00 časova.
Konačno rešenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača biće objavljeno na oglasnoj tabli Gradske opštine Niška Banja.
Sve informacije u vezi oglasa (razgledanje, javno nadmetanje) mogu se dobiti u Upravi Gradske opštine Niška Banja, Komisija za javno nadmetanje svakog radnog dana od 08:00-14:00 ili na telefon 018/4548- 108

U Niškoj Banji,

Dana: 25.05.2020.
Broj: 248/2020-04

UPRAVA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

NAČELNICA
Mirjana Grčić