JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANjE/FINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ BUDŽETA GO NIŠKA BANjA ZA 2020. GODINU

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANjE/FINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ BUDŽETA GO NIŠKA BANjA ZA 2020. GODINU

Na osnovu člana 8. Odluke o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja br. 06-60/4-2019-01 od 17.12.2019. godine
Veće Gradske opštine Niška Banja raspisuje

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANjE/FINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ BUDžETA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA ZA 2020. GODINU

za dodelu sredstava za programe/projekte od interesa za Gradsku opštinu Niška Banja, koji se realizuju do 31.12.2020. godine, a koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Niška Banja iz oblasti:

– Kulture
– Zaštite životne sredine
– Omladine i aktivizma mladih

USLOVI KONKURSA:

Pravo učešća u raspodeli sredstava budžeta Gradske opštine Niška Banja imaju udruženja građana i nevladine organizacije koje su registrovane na teritoriji Gradske opštine Niška Banja, s tim da svoje projektne aktivnosti mogu realizovati i van teritorije Gradske opštine Niška Banja i teritorije Grada Niša, ali da svojim aktivnostima predstavljaju Gradsku opštinu Niška Banja.
Ukupan iznos sredstava planiran iz budžeta GO Niška Banja za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata udruženja građana ili nevladinih organizacija u 2020. godini po pozivu iznosi 1.000.000. dinara.
U okviru javnog konkursa moguće je podneti prijavu na konkurs u vrednosti od 10.000 do 600.000 dinara po programu.

Izbor programa koji će se finansirati sredstvima budžeta GO Niška Banja vršiće se primenom sledećih kriterijumima :
– Reference programa: oblast u kojoj se realizuje program, dužina trajanja programa, broj korisnika programa, mogućnost razvijanja programa i njegova održivost;
– Ciljevi koji se postižu: u kojoj meri je zadovoljen javni interes, u kojoj meri se unapređuje stanje u oblasti u kojoj se program sprovodi;
– Sufinansiranje programa iz drugih izvora: sopstvenih prihoda, budžeta RS, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, fondova EU, poklona, donacija, legata, kredita i drugo, u slučaju nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa;
– Zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava i održivost ranijih programa: ako su ranije korišćena sredstva budžeta, da li su ispunjene ugovorne obaveze.
Prijava na konkurs vrši se na aplikacionom formularu. Elektronska verzija aplikacionog formulara (microsoft word formata) se može preuzeti na zvaničnoj veb stranici GO Niška Banja: www.goniskabanja.org.rs ili uzeti kopiju aplikacionog formulara u prostorijama GO Niška Banja. Svaki drugi način apliciranja je neprihvatljiv.
Uz prijavu, obavezno dostaviti prateću dokumentaciju:

1. Popunjen obrazac predloga programa/projekta (aplikacioni formular);
2 fotokopiju izvoda iz statuta udruženja iz kojeg se vidi da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje;
3. Uverenje (potvrdu, izvod) da je udruženje upisano u registar nadležnog organa – Agencije za privredne registre;
4. Sastavni deo prijave je i izjava odgovornog lica da su svi podaci navedeni u prijavi istiniti i tačni i da će dodeljena sredstva (ukoliko budu dodeljena) biti namenski utrošena i da će u zakonskom roku biti dostavljen izveštaj o realizaciji projekta sa pratećom finansijskom dokumentacijom.
Učesnici konkursa kojima je odobren manji iznos od traženih sredstava, dužni su da u roku od osam dana od dana obaveštenja dostave revidirane iznose strukture troškova programa/projekta koji su navedeni u Prijavi za javni poziv, shodno visini dodeljenih sredstava, odnosno obaveštenje o tome da li odustaju od sredstava koja su im dodeljena.
Na poleđini koverte navesti „Revidirani program/projekat“ Naziv i adresu udruženja.
Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, utvrđuje konkursna komisija, koja se objavljuje na zvaničnoj inernet stranici GO Niška Banja i na oglasnoj tabli GO Niška Banja.
Učesnici imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.
Na rang listu listu učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja.
Odluku o prigovoru komisija donosi u roku od 15 dana od dana njenog prijema.
Pravo prigovora ne zadržava izvršenje odluke o izboru programa ili projekata za dodelu bespovratnih sredstava.
Odluku o izboru programa i projekata kojima se iz budžeta Gradske opštine Niška Banja dodeljuju sredstva za podsticanje programa i projekata ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa i projekata, Veće Gradske opštine Niška Banja donosi u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora, koja se objavljuje na zvaničnoj inernet stranici GO Niška Banja i na oglasnoj tabli GO Niška Banja.
Javni poziv traje od 13.01.2020. godine do 28.01.2020. godine.

Prijave predloga programa odnosno projekata se primaju do 28.01.2020. godine do 15:30 časova.

Lice za kontakt: Marina Jović, tel: 062 80 14 286

Kompletne dokumentacije se dostavljaju na adresu:

GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA

KONKURSNA KOMISIJA

SINĐELIĆEVA 3, NIŠKA BANjA.

Sa naznakom: Prijava na javni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata udruženja građana i nevladinih organizacija iz budžeta GO Niška Banja za 2019. godinu, uz naznaku

„NE OTVARATI PRE SASTANKA KOMISIJE ZA OTVARANjE PREDLOGA PROJEKATA“

NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE SE NEĆE RAZMATRATI.

Pozivaju se svi nezavisni stručnjaci/predstavnici stručne javnosti da se prijave za rad u komisiji koju obrazuje Veće Gradske opštine Niška Banja, u skladu sa propisima za sledeće oblasti: kultura, zaštita životne sredine, omladina i aktivizam mladih.
Kantidati treba da imaju stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja koje je predmet konkursa na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine.
Pored dokaza o završenom fakultetu, kanditati treba da poseduju dokaz o stručnim rezultatima, da imaju najmanje 10 godina radnog iskustva u struci i da imaju prebivalište na teritoriji Gradske opštine Niška Banja.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.
Prijava na konkurs sadrži ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja. Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana.
Prijave se dostavljaju na adrasu: Gradska opština Niška Banja, Sinđelićeva 3, 18205 Niška Banja „Prijava za predstavnika stručne javnosti za rad u konkursnoj komisiji“

Broj: 4/2-2020-03
Datum: 13.01.2020. god

VEĆE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

Predsednik

Dejan Jovanović