JAVNI POZIV SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA O PRIJAVLjIVANjU ZA SUFINANSIRANjE GODIŠNjIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA U GRADSKOJ OPŠTINI NIŠKA BANjA ZA 2018. GODINU

JAVNI POZIV  SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA O PRIJAVLjIVANjU  ZA SUFINANSIRANjE GODIŠNjIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA U GRADSKOJ OPŠTINI NIŠKA BANjA ZA 2018. GODINU

JAVNI POZIV

SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA O PRIJAVLjIVANjU ZA SUFINANSIRANjE
GODIŠNjIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA U GRADSKOJ OPŠTINI NIŠKA BANjA ZA 2018. GODINU

I Sportske organizacije mogu svoje godišnje programe prijaviti za finansiranje/sufinansiranje sredstvima iz budžeta Gradske opštine Niška Banja, preko Sportskog saveza Niška Banja, u roku od 26.02.2018. do 12.03.2018.godine.

II Godišnji programi moraju biti iz oblasti sporta propisanih članom 4. tač. 1), 2), pravilnika o postupku odobravanja programa/projekata kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u Gradskoj opštini Niška Banja, odnosno za:

1. Sportske organizacije registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu (“Sl. glasnik RS“, broj 10/2016), čije je sedište na teritoriji Gradske opštine Niška Banja, za učešće u domaćim klupskim takmičenjima;
2. Sportske saveze sa teritorije grada Niša koji sprovode programe u oblasti sporta na teritoriji Gradske opštine Niška Banja, u skladu sa Zakonom o sportu(“Sl. glasnik RS“, broj 10/2016);

III KRITERIJUMI KOJE PODNOSILAC PROGRAMA TREBA DA ISPUNI

Nosilac programa mora da:

1) bude upisan u odgovarajući registar i nacionalnu evidenciju u skladu sa Zakonom;
2) isključivo ili pretežno posluje na nedobitnoj osnovi, ako Zakonom nije drugačije određeno;
3) da ima sedište na teritoriji Grada, u posebnim slučajevima definisanim javnim pozivom treba da ima sedište na teritoriji GO Niška Banja ;
4) da je direktno odgovoran za realizaciju programa;
5) da je prethodno obavljao delatnost u oblasti sporta najmanje godinu dana;
6) da je sa uspehom realizovao prethodno odobrene programe, osim u slučaju da program podnosi prvi put;
7) da ispunjava uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti koje su u vezi sa predlogom programa u skladu sa Zakonom i
8) raspolaže kapacitetima za realizaciju programa.

Nosilac programa ne može da:

1) bude u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
2) ima blokadu poslovnog računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja, i

3) bude u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojim finansijskim poslovanjem, korišćenjem imovine, radu sa decom i sprečavanjem negativnih pojava u sportu.

IV KRITERIJUMI U POGLEDU IZBORA I FINANSIRANjA PROGRAMA

Predlog programa mora da zadovoljava sledeće opšte kriterijume:

1. da doprinosi ostvarivanju potreba i interesa građana u oblasti sporta utvrđenih Zakonom;

2. da je u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima, Strategijom razvoja sporta u Republici Srbiji i aktima Gradske opštine Niška Banja;
3. da je od značaja za Gradsku opštinu Niška Banja;
4. da je u skladu sa sportskim pravilima i principima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza;
5. da je u skladu sa uslovima, kriterijumima i ciljevima navedenim u javnom pozivu
6. da se realizuje na teritoriji Gradske opštine Niška Banja, osim programa priprema i učešća na takmičenjima;
7. da ima značajan i dugotrajan uticaj na razvoj sporta u Gradskoj opštini Niška Banja;
8. da će se realizovati u tekućoj godini;
9. da je predviđeno fazno (u ratama) sufinansiranje programa, koji se realizuju u dužem vremenskom periodu.

V POSTUPAK PRIJAVLjIVANjA

Podnosilac predloga programa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

Osnovna dokumentacija:

1. propratno pismo
2. Aplikacioni formular za prijavu na javni poziv Gradske opštine Niška Banja za sufinansiranje/finansiranje programa iz oblasti sporta iz budžeta Gradske opštine Niška Banja za 2018. godinu.

Prateća obavezna dokumentacija:

1. kopija rešenja o registraciji organizacije ili izjava da nema promena;
2. kopija rešenja o dodeli PIB-a (samo ako PIB nije sadržan u rešenju o registraciji);
3. izvod iz Uprave za trezor o otvorenom podračunu korisnika javnih sredstava ili izjava da je već dostavljen;
4. kopija statuta ili izjava da nema promena;
5. CD sa predlogom programa;
6. kopija rešenja o upisu u matičnu evidenciju ili izjava da je već dostavljena;
7. kopija godišnjeg izveštaja i završnog računa za prethodnu godinu i finansijskog plana za tekuću godinu,

8. odluka nadležnog organa nosioca programa o utvrđivanju predloga godišnjeg programa;
9. odluke o sufinansiranju programa ili potvrda namere o sufinansiranju programa;
10. izjava da ne postoje prepreke iz člana 118. st. 5. i 133. st. 5. Zakona o sportu;
11. potvrda nacionalnog graskog saveza;
12. kalendar takmičenja nadležne nacionalne sportske federacije,ili izjava da će naknadno biti dostavljen;
13. izjava o partnerstvu popunjena i potpisana od strane svih partnera u programu (obrazac iz Pravilnika);
14. dokument o korišćenju sportskog objekta (potvrda o korišćenju sportskih objekata u vlasništvu Grada ili GO Niška Banja, dokaz o vlasništvu ili zakupu);
15. izvod iz NBS o stanju računa kod Uprave za trezor;
16. ostala dokumentacija navedena u odgovarajućem obrascu prijave ( npr. licence ili diplome za trenere, ugovori za trenere, žrebne i startne liste i bilteni i sl.).

Aplikacioni formular za prijavu na javni poziv Gradske opštine Niška Banja za sufinansiranje/finansiranje programa iz oblasti sporta iz budžeta Gradske opštine Niška Banja za 2018. godinu podnosioci programa mogu preuzeti sa zvaničnog sajta Gradske opštine Niška Banja www.goniskabanja.org.rs.
Aplikacioni formular je sastavni deo Pravilnika o postupku odobravanja programa/projekata kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u Gradskoj opštini Niška Banja
Aplikacioni formular mora biti popunjeni u 4 (četiri) primerka, overen pečatom organizacije i potpisan od strane ovlašćenog lica, od kojih se 3 (tri) primerka predaju Sportskom savezu Niška Banja, a jedan overen od strane saveza zadržava podnosilac programa.
Obrazac predloga programa treba da bude dostavljen takođe i u elektronskoj formi (CD).
Celokupna osnovna i prateća dokumentacija kao i CD, moraju biti dostavljeni u jednoj fascikli, u suprotnom neće biti uzeta u obzir (smatraće se da nije ispunjen formalni uslov).

Prednja strana fascikle mora da sadrži naznaku sa sledećim podacima:
– ime i adresa podnosioca predloga programa, i
– naziv programa.

Prijava se može dostviti lično ili poštom na adresu: Sportski savez Niška Banja, Ul. Sinđelićeva 3, 18205 Niška Banja.

VI OSTALE OSNOVNE INFORMACIJE

Sportski savez može od nosioca programa, za predloge programa kod kojih postoji potreba za dodatnim informacijama, pojašnjenjima, korigovanjima ili dopunama, da traži dodatno objašnjenje, korigovanje ili dopunu predloga programa. Ukoliko sportska organizacija ne pruži dodatno objašnjenje, ne iskoriguje predlog programa u skladu sa primedbama predlagača ili ne dostavi nedostajuću obaveznu dokumentaciju u roku koji je utvrdio Sportski savez,a koji ne može biti duži od 8 dana, smatraće se da je ta sportska organizacija odustala od predloga svog programa.
Pre dostavljanja predloga programa Komisiji za sprovođenje javnog konkursa u oblasti sporta, ovlašćeni predlagač, odnosno teritorijalni sportski savez, utvrđuje rok do koga mu sportske organizacije dostavljaju svoje predloge programa i o tome ih obaveštava u pisanom obliku.

Teritorijalni sportski savez može od nosioca programa, za predloge programa kod kojih postoji potreba za dodatnim informacijama, pojašnjenjima, korigovanjima ili dopunama, da traži dodatno objašnjenje, korigovanje ili dopunu predloga programa. Ukoliko sportska organizacija ne pruži dodatno objašnjenje, ne iskoriguje predlog programa u skladu sa primedbama predlagača ili ne dostavi nedostajuću obaveznu dokumentaciju do roka za dostavljanje predloga programa, smatraće se da je ta sportska organizacija odustala od predloga svog programa.
Postupak po javnom pozivu sprovodi Komisija za sprovođenje javnog konkursa u oblasti sporta. Komisija ima predsednika i dva člana, koje imenuje Veće Gradske opštine Niška Banja.
Komisija za sprovođenje javnog konkursa u oblasti sporta je dužna je da u roku od 15 dana od dana podnošenja prijave na javni poziv, dostavi Veću Gradske opštine Niška Banja izveštaj o sprovedenom postupku po konkursu, sa mišljenjem o programima, za koje su odobrena sredstva i iznosom za svaki pojedinačni program ili projekat. Po razmatranju predloga odluke Veće Gradske opštine Niška Banja donosi odluku o utvrđivanju programa u oblasti sporta za koje se odobravaju sredstva sa iznosom visine opredeljenih sredstava za svaki pojedinačni program/projekat.
Po usvajanju odluke o utvrđivanju programa za koje se odobravaju sredstva, Predsednik Gradske opštine Niška Banja u ime Veća Gradske opštine Niška Banja zaključuje ugovore sa podnosiocima odobrenih programa.
Ugovorom se obavezno uređuje: naziv i sedište nosioca programa; vrsta i sadržina programa; vreme realizacije programa, odnosno obavljanja određene aktivnosti; ciljevi i očekivani rezultati; visina dodeljenih sredstava; vremenski plan upotrebe sredstava; način kontrole nad realizacijom programa; obaveze nosioca programa u pogledu podnošenja izveštaja o realizaciji programa; način dokazivanja realizacije programa i namenskog korišćenja sredstava; obavezu korisnika da tokom realizacije projekta, u svim štampanim i elektronskim publikacijama, kao i medijskim pojavljivanjima, navede da je njegovu realizaciju podržala Gradska opština Niška Banja.
Ukoliko se podnosilac odobrenog programa ne odazove pozivu za zaključivanje ugovora u roku od osam dana od dana prijema poziva, smatraće se da je odustao od predloga programa.
Nosilac programa može na rešenje Gradske opštine Niška Banja podneti prigovor veću Gradske opštine Niška Banja, u roku od 8 dana od prijema rešenja.
Ako se nosilac odobrenog programa ne odazove pozivu za zaključenje ugovora u roku od 8 dana od dana prijema poziva, smatraće se da je odustao od predloga programa.
Dobijena sredstva iz budžeta Gradske opštine Niška Banja moraju biti upotrebljena najkasnije do 31.12.2018. godine
Nosilac programa je u obavezi da Veću GO Niška Banja, na njegov zahtev, u roku koji je predviđen ugovorom, a najmanje jednom godišnje, dostavi izveštaj sa potrebnom dokumentacijom o ostvarivanju programa ili delova programa i korišćenju sredstava budžeta Gradske opštine Niška Banja.
Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Sportskom savezu Niška Banja na telefone 0605548825 i 0641561240 , ili putem elektronske pošte na e-mail: sportskisavezniskebanje@gmail.com.
Ovo obaveštenje biće objavljeno na zvaničnom sajtu Gradske opštine Niška Banja www.goniskabanja.org.rs i na oglasnim tablama Gradske opštine Niška Banja, Ul. Sinđelićeva 3, Niška Banja.

Broj: 8/2018-01
Datum: 26.02.2018. god.

SEKRETAR
SPORTSKOG SAVEZA NIŠKA BANjA

Aleksandar Vukić