JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANjE/FINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ BUDžETA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA ZA 2019. GODINU (DRUGI POZIV)

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANjE/FINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ BUDžETA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA ZA 2019. GODINU  (DRUGI POZIV)

Na osnovu člana 8. Pravilnika o dodeli sredstava iz budžeta Gradske opštine Niška Banja za programe i projekte udruženja građana i nevladinih organizacija br. 1/1-2019-03 od 09.01.2019.godine, Veće Gradske opštine Niška Banja raspisuje

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANjE/FINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ BUDžETA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA ZA 2019. GODINU

(DRUGI POZIV)

za dodelu sredstava za programe/projekte od interesa za Gradsku opštinu Niška Banja, koji se realizuju do 31.12.2019. godine, a koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Niška Banja iz oblasti:

– Kulture
– Zaštite životne sredine
– Omladine i aktivizma mladih

USLOVI KONKURSA:

Pravo učešća u raspodeli sredstava budžeta Gradske opštine Niška Banja imaju udruženja građana i nevladine organizacije koje su registrovane na teritoriji Gradske opštine Niška Banja, s tim da svoje projektne aktivnosti mogu realizovati i van teritorije Gradske opštine Niška Banja i teritorije Grada Niša, ali da svojim aktivnostima predstavljaju Gradsku opštinu Niška Banja.

Prijava na konkurs vrši se na aplikacionom formularu. Elektronska verzija aplikacionog formulara (microsoft word formata) se može preuzeti na zvaničnoj veb stranici GO Niška Banja: www.goniskabanja.org.rs, ili uzeti kopiju aplikacionog formulara u prostorijama GO Niška Banja. Svaki drugi način apliciranja je neprihvatljiv.

Uz prijavu, obavezno dostaviti prateću dokumentaciju:
1. Popunjen obrazac predloga programa/projekta (aplikacioni formular);
2 fotokopiju izvoda iz statuta udruženja iz kojeg se vidi da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje;
3. Uverenje (potvrdu, izvod) da je udruženje upisano u registar nadležnog organa – Agencije za privredne registre;
4. Sastavni deo prijave je i izjava odgovornog lica da su svi podaci navedeni u prijavi istiniti i tačni i da će dodeljena sredstva (ukoliko budu dodeljena) biti namenski utrošena i da će u zakonskom roku biti dostavljen izveštaj o realizaciji projekta sa pratećom finansijskom dokumentacijom.

Ukupan iznos sredstava planiran iz budžeta GO Niška Banja za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata udruženja građana ili nevladinih organizacija u 2019. godini po drugom pozivu iznosi 1.000.000. dinara.

Učesnici konkursa kojima je odobren manji iznos od traženih sredstava, dužni su da u roku od osam dana od dana obaveštenja dostave revidirane iznose strukture troškova programa/projekta koji su navedeni u Prijavi za javni poziv, shodno visini dodeljenih sredstava, odnosno obaveštenje o tome da li odustaju od sredstava koja su im dodeljena.
Na poleđini koverte navesti „Revidirani program/projekat“ Naziv i adresu udruženja.
Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, utvrđuje konkursna komisija, koja se objavljuje na zvaničnoj inernet stranici GO Niška Banja i na oglasnoj tabli GO Niška Banja.
Učesnici imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.
Na rang listu listu učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja.
Odluku o prigovoru komisija donosi u roku od 15 dana od dana njenog prijema.
Pravo prigovora ne zadržava izvršenje odluke o izboru programa ili projekata za dodelu bespovratnih sredstava.
Odluku o izboru programa i projekata kojima se iz budžeta Gradske opštine Niška Banja dodeljuju sredstva za podsticanje programa i projekata ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa i projekata, Veće Gradske opštine Niška Banja donosi u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora, koja se objavljuje na zvaničnoj inernet stranici GO Niška Banja i na oglasnoj tabli GO Niška Banja.

Javni poziv traje od 05.04.2019. godine do 20.04.2019. godine.

Prijave predloga programa odnosno projekata se primaju do 20.04.2019. godine do 15:30 časova.

Lice za kontakt: Marina Jović, tel: 062 80 14 286

Kompletne dokumentacije se dostavljaju na adresu:

GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA

KONKURSNA KOMISIJA

SINĐELIĆEVA 3, NIŠKA BANjA.

Sa naznakom: Prijava na javni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata udruženja građana i nevladinih organizacija iz budžeta GO Niška Banja  za 2019. godinu, uz naznaku

„NE OTVARATI PRE SASTANKA KOMISIJE ZA OTVARANjE PREDLOGA PROJEKATA“

NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE SE NEĆE RAZMATRATI.