Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti br. 1-6/2015-05

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012) GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANJA ul Sinđelićeva br. 3 NIŠKA BANJA www.goniskabanja.org.rs Objavlјuje O B A V E Š T E Nј E o zaklјučenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti dobra, električna energija br. 1-6/2015-05 Predmet javne nabavke – dobra, električna energija. Vrsta postupka: postupak javne… Opširnije…

Javna nabavka male vrednosti broj 1-6/2015-05 – električna energija

Na osnovu člana 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/2012) i Odluke o pokretanju postuka javne nabavke male vrednosti br. 1-6/1-2015-05 od 25.05.2015. godine Naručilac: Gradska opština Niška Banja, ul.Sinđelićeva br.3 , 18205  Niška Banja upućuje POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA  Naručilac: Gradska opština Niška Banja, ul.Sinđelićeva br.3, 18205  Niška Banja Naziv naručioca Gradska opština Niška… Opširnije…

JAVNI OGLAS ZA POSTAVLjENјE NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANјA

Na osnovu člana 56. stav 1. i člana 66. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007), člana 6. Zakona o radnim odnosima u državnim organima („Službeni glasnik RS”, broj 48/91, 66/91, 49/99, 34/2001 i 39/2002), člana 53 Statuta Gradske opštine Niška Banja („Službeni list Grada Niša”, broj 124/2008), člana 20. Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Niška Banja… Opširnije…

JAVNI KONKURS za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti sporta iz budžeta Gradske opštine Niška Banja u 2015. godini

Na osnovu člana 11. stav 1. Pravilnika o opštim uslovima i načinu finansiranja potreba građana u oblasti sporta broj 25/2-2015-03 od 26.03.2015. godine i Odluke o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2015. godinu (Službeni list Grada Niša broj 104/14) Komisija za sprovođenje javnog konkursa Gradske opštine Niška Banja, raspisuje: J A V N I    K O N K… Opširnije…

OBAVEŠTENJE – Javna nabavka male vrednosti – Gorivo za putnička vozila

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012) GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANJA ul Sinđelićeva br. 3 NIŠKA BANJA www.goniskabanja.org.rs Objavljuje O B A V E Š T E NJ E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti dobra, materijal za saobraćaj, benzin br. 1-1/2015-05 Predmet javne nabavke – dobra. Vrsta postupka: postupak javne… Opširnije…

JAVNI POZIV ZA OBELEŽAVANjE MEĐUNARODNOG PRAZNIKA DANA ŽENA „8. MART“ KOJI ĆE SE ODRŽATI 08.03.2015. GODINE

JAVNI POZIV ZA OBELEŽAVANjE MEĐUNARODNOG PRAZNIKA DANA ŽENA „8. MART“ KOJI ĆE SE ODRŽATI 08.03.2015. GODINE Zadatak organizatora je obeležavanje Međunarodnog praznika dana žena „8. Mart“ na teritoriji Gradske opštine Niška Banja, u skladu sa usvojenim programom Organizacionog odbora. Pravo učešća imaju nevladine organizacije (udruženja žena) koja su registrovana na teritoriji Gradske opštine Niška Banja. Rok za podnošenje prijava je… Opširnije…

Javni poziv za organizovanje i sprovodjenje manifestacije „Dani vina i meraka 2015.“

Na osnovu zaključka Veća GO Niška Banja broj 19/4-01/2015-03 od 04.02.2015. godine Organizacioni odbor raspisuje: J A V N I   P O Z I V za organizovanje i sprovođenje manifestacije „Dani vina i meraka 2015.“ koja će se održati 14. i 15. februara 2015. godine   Zadaci organizatora: Organizovanje i finansiranje devet lokalnih manifestacija u skladu sa usvojenim Programom Organizacionog… Opširnije…

JAVNI POZIV KORISNICIMA SREDSTAVA BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA ZA DOSTAVU PROGRAMA I FINANSIJSKIH PLANOVA ZA 2015. godinu

Republika Srbija Grad NIŠ GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA VEĆE gradske opštine Niška Banja Broj:146/2014-03 Datum: 10.11.2014.god.     J  A   V  N  I    P  O  Z  I  V   KORISNICIMA  SREDSTAVA BUDžETA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA ZA DOSTAVU PROGRAMA I FINANSIJSKIH PLANOVA za 2015.godinu.       Pozivaju se korisnici sredstava budžeta Gradske opštine Niška Banja da dostave… Opširnije…

OGLAS O JAVNOM NADMETANJU RADI ZASNIVANjA ZAKUPA MANJEG MONTAŽNOG OBJEKTA

Na osnovu člana 8. Odluke o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama   na teritoriji grada Niša, prečišćen tekst,  („Službeni list grada Niša“, broj 3/2008), Odluke o saradnji na realizaciji razvojnog programa – obnova zajednice putem demokratske akcije (CRDA) u Republici Srbiji („Službeni list grada Niša“, broj 76/2005), Sporazuma o saradnji na sprovođenju razvojnog programa CRDA (Obnova zajednice putem demokratske… Opširnije…

OGLAS O JAVNOM NADMETANJU RADI ZASNIVANjA ZAKUPA MANJEG MONTAŽNOG OBJEKTA

Na osnovu člana 8. Odluke o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama   na teritoriji grada Niša, prečišćen tekst,  („Službeni list grada Niša“, broj 3/2008), Odluke o saradnji na realizaciji razvojnog programa – obnova zajednice putem demokratske akcije (CRDA) u Republici Srbiji („Službeni list grada Niša“, broj 76/2005), Sporazuma o saradnji na sprovođenju razvojnog programa CRDA (Obnova zajednice putem… Opširnije…