Poziv za aktivno učešće u kreiranju i donošenju Odluke o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2021. godinu

REPUBLIKA SRBIJA GRAD NIŠ GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA Broj: 526/2020- 04 Datum: 15.10.2020. godine Na osnovu člana 42. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br.54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 I 113/2017), Uprava Gradske opštine Niška Banja, Sinđelićeva 3,18205 Niška Banja, tel.018/4548-108,4548-130, e-mail: goniskabanja@gmail.com objavljuje OBAVEŠTENjE NACRT ODLUKE O BUDžETU GRADSKE OPŠTINE NIŠKA… Opširnije…

Prijem građana kod predsednika Opštine

Predsednik Gradske opštine Niška Banja Dušan Živković, zajedno sa saradnicima, primaće građane svakog poslednjeg petka u mesecu. Prijem građana će se obavljati u zgradi opštine (Vila Jela, Sinđelićeva br. 3, Niška Banja). Za sve potrebne informacije, kao i za prijavu pozovite na brojeve: 018/4548-130 i 4548-108

O G L A S Za davanje lokacije za postavljanje kioska na javnim površinama na teritoriji Gradske opštine Niška Banja putem javnog nadmetanja

Na osnovu člana 146. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/2009, 81/20009-ispr.,64/2010-odluka US,24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014 i145/2014), člana 8. I 11. Odluke o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama na teritoriji grada Niša (“Službeni list grada Niša” br. 3/2008-prečišćen tekst), Odluke o izmeni odluke o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim… Opširnije…

Podela poklon paketa prvacima

Svako dete na svetu ima pravo na radost, smeh, lep život i pozitivno okruženje. Prvake sa teritorije opštine Niška Banja, njih ukupno 116, danas je zvanično obišao predsednik opštine, Dušan Živković i uručio im prigodne poklone dobrodošlice. Time je simbolično pokazao da će jedan od prioriteta u daljem radu opštine biti saradnja sa školama i briga o najmlađim građanima opštine.