REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na osnovu člana 31. stav. 3 .Zakona o javnim preduzećima („Sl.glasnik RS“br.119/2012) i člana 30.stav1.tačka 15.Statuta Gradske opštine Niška Banja („Sl.list Grada Niša, br. 124/08),

Skupština gradske opštine Niška Banja na sednici održanoj dana 02.08.2013. godine, donela je:

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

„JP DIREKCIJE ZA UPRAVLJANJE I RAZVOJ NIŠKE BANJE

*

SINIŠA KRSTIĆ, diplomirani inženjer mašinstva   imenuje se za direktora Javnog preduzeća „JP Direkcije za upravljanje i razvoj Niške Banje“, na period od  četiri godine.

**

Rešenje stupa na snagu danom donošenja i konačno je.

***

Rešenje  objaviti  u „Službenom glasniku  Republike Srbije“,                  „Službenom listu Grada Niša“ i na internet stranici Gradske opštine Niška Banja.

O b r a z l o ž e nj e

Skupština gradske opštine Niška Banja na sednici održanoj 04.06.2013. godine, obrazovala je Komisiju za sprovođenje konkursa za imenovanje direktora i donela Odluku o sprovođenju javnog konkursa.

Tekst Oglasa o javnom konkursu bio je objavljen  u „Službenom glasniku Republike Srbije“, „Večernjim novostima“ i na internet stranici Gradske opštine Niška Banja.

Konkurs je bio otvoren 15 dana, od 21.06.2013.godine do 06.07.2013.godine.

Konkursom je utvrđeno da za Direktora može biti imenovano lice koje ispunjava sledeće uslove:

– da je državljanin Republike Srbije;

– da je punoletno i i poslovno sposobno;

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

-da je stručnjak u jednoj ili više oblasti iz koje je delatnost od opšteg interesa za čije je obavljanje osnovano javno preduzeće;

-da ima visoko obrazovanje, u trajanju od najmanje četiri godine, oblast tehničkih nauka;

– da ima najmanje pet godina radnog iskustva, od čega tri godine na poslovima za koje je osnovano javno preduzeće ili najmanje tri godine na rukovodećim položajima;

– da nije član  organa političke stranke,odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;

– da nije osuđivano za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene delatnosti;

-da nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja je pretežna delatnost javnog preduzeća;

– da poseduje organizacione sposobnosti;

– da je upoznat sa komunalnim problemima Gradske opštine Niška Banja i

-da dostavi četvorogodišnji Program rada  Direkcije.

Komisija za sprovođenje konkursa za imenovanje Direktora Javnog preduzeća „JP Direkcije za upravljanje i razvoj Niške Banje“ je po isteku roka za podnošenje prijava, konstatovala da je na Javni konkurs za izbor kandidata za imenovanje direktora Javnog preduzeća „JP Direkcije za upravljanje i razvoj Niške Banje“ blagovremeno podneta jedna razumljiva i potpuna prijava. Na osnovu uvida u priložene dokaze , Komisija je na sednici od 18.07.2013.godine utvrdila da kandidat za Direktora ispunjava uslove za imenovanje.

Polazeći od obaveze ocenjivanja i rangiranja kandidata  utvrđene  u članu 30.stav 1.Zakona o javnim preduzećima , Komisija je sprovela izborni postupak ocenjivanjem stručne osposobljenosti kandidata na osnovu uvida u podnetu dokumentaciju i  razgovora sa kandidatom koji je obavljen  19.07.2013.godine.

U izbornom postupku Komisija je ocenjivala priloženi program poslovanja preduzeća,ideje za unapređenje rada i funkcionisanje preduzeća, kvalitetnije, efikasnije i ekonomičnije obavljanje delatnosti preduzeća, posedovanje stručnog znanja iz delatnosti preduzeća, načina finansiranja preduzeća, sa osvrtom na radno iskustvo – iskustvo na rukovodećim poslovima, karakteristike ličnosti, sposobnosti za timski rad,komunikaciju i organizacione sposobnosti.

Na osnovu sprovedenog izbornog postupka, u skladu sa članom 30.stav.2.Zakona o javnim preduzećima , Komisija je na sednici od 22.jula 2013.godine, utvrdila rezultat za kandidata.Listu kandidata sa brojčano iskazanim i utvrđenim rezultatima koji je ispunio propisane uslove za imenovanje u skladu sa zadatim parametrima utvrđenim Javnim konkursom , za imenovanje, Komisija za sprovođenje konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća „JP Direkcije za upravljanje i razvoj Niške Banje“, sa Zapisnikom o sprovedenom izbornom postupku dostavila je Upravi gradske opštine Niška Banja, radi pripreme predloga akta o imenovanju direktora Javnog preduzeća „JP Direkcije za upravljanje i razvoj Niške Banje“.

Uprava gradske opštine Niška Banja, sačinila je  predloga akta o imenovanju direktora Javnog preduzeća „JP Direkcije za upravljanje i razvoj Niške Banje“ i dostavila ga Skupštini gradske opštine Niška Banja.

U skladu sa navedenim ,a imajući u vidu član 31.stav 3.Zakona o javnim preduzećima, („Sl. list Grada Niša“,br. 119/12) kao i član 30.stav 1.tačka 15. Statuta Gradske opštine Niška Banja („Sl. list Grada Niša“124/12), Skupština gradske opštine Niška Banja je odlučila da se za direktora Javnog preduzeća „JP Direkcije za upravljanje i razvoj Niške Banje , na period od četiri godine  imenuje Siniša Krstić, diplomirani inženjer mašinstva.

Broj:06-25/2-2013-01

U Niškoj Banji,02.08.2013.god.

REŠENJE DOSTAVITI:                                        ZAMENIK PREDSEDNIKA

SKUPŠTINE

1.Siniši Krstiću, Bancarevo,nema ulice

2.JP „Direkciji za upravljanje i razvoj

Niške Banje, Niška Banja , Trg Republike              doc.dr Predrag Stojanović,s.r.

 

3.Arhivi

Komentari su zatvoreni.