POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA – Javna nabavka električne energije

Na osnovu člana 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/2012) i    Odluke o pokretanju postuka javne nabavke male vrednosti br. 1-6/1-2014-05 od 28.03.2014. godine Naručilac: Gradska opština Niška Banja, ul.Sinđelićeva br.3 , 18205  Niška Banja
upućuje
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
Naručilac : Gradska opština Niška Banja, ul.Sinđelićeva br.3, 18205  Niška Banja

Naziv naručioca   
Gradska opština Niška Banja

Sedište naručioca

Niška Banja, ul. Sinđelićeva br. 3

PIB   
101466727

Matični broj    
17585851

Šifra delatnosti    
8411
1.2     Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti.
1.3     Predmet javne nabavke: Predmet javne nabavke male vrednosti, broj  1-6/2014-05   su dobra – električna energija.
1.4     Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 09310000 – električna energija.
1.5     Broj partija: Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama. 
1.6     Kriterijum za dodelu ugovor: Najniža ponuđena cena.
1.7    Način preuzimanja konkursne dokumentacije: Konkursna dokumentacija može se besplatno preuzeti u elektronskom obliku sa Portala javnih nabavki i sajta Gradske opštine Niška Banja  www.goniskabanja.org.rs  ili lično u Gradskoj opštini  Niška Banja, ul. Sinđelićeva br. 3, Niška Banja.

1.8     Način podnošenja ponude : Vreme i mesto podnošenja ponuda: Ponude se mogu dostavljati lično ili putem  pošte na adresu: Gradska opština Niška Banja,  ul. Sinđelićeva br. 3, Niška Banja,  sa  naznakom :    Ne otvarati  – Ponuda za javnu nabavku br.  1-6/2014-05 električna energija. Ponuđač je dužan da na poleđini  koverte naznači   naziv , adresu, telefon i  kontakt osobu.
1.9   Rok za podnošenje ponuda: Ponuda se smatra blagovremenom ako je na pisarnicu Uprave Gradske opštine Niška Banja, pristigla zaključno sa  07.04.2014. godine, do 10:00 časova.
Neblagovremenom će se smatrati ponuda ponuđača koja nije stigla na adresu zaključno sa  07.04.2014 . godine do 10:00 časova.
1.10    Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda je javno i održaće se odmah nakon isteka roka za podnošenje ponuda, dana  07.04.2014. godine, u 10 časova i 15 minuta, na adresi Gradska opština Niška Banja, ul.Sinđelićeva br.3, Niška Banja u prisustvu članova Komisije za predmetnu javnu nabavku.
1.11    Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: U postupku otvaranja ponuda mogu učestvovati opunomoćeni predstavnici ponuđača. Pre početka postupka javnog otvaranja ponuda, predstavnici ponuđača koji će prisustvovati postupku otvaranja ponuda dužni su da naručiocu predaju pismena punomoćja, na osnovu kojih će dokazati ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda.
1.12    Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora: Odluka o dodeli ugovora za predmetnu javnu nabavku biće doneta u roku do 8 (osam ) dana od dana otvaranja ponuda.
1.13   Kontakt: Lice za kontakt Naručioca u vezi sa predmetnom nabavkom je Mirjana Grčić, tel:018/4548130, lok. 5312.

1.14   Napomena ukoliko je u pitanju rezervisana nabavka:
U predmetnom postupku nije u pitanju rezervisana javna nabavka.

Ponuđač može, u pisanom obliku, zahtevati dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije pet dana pre isteka roka za dostavljanje ponuda.

Konkursna_dokumentacija_3.zip

Komentari su zatvoreni.