JAVNI OGLAS ZA POSTAVLJENJE NAČELNIKA

VEĆE GRADSKE OPŠTINE  NIŠKA BANjA RASPISUJE I OBJAVLjUJE JAVNI OGLAS ZA POSTAVLjENjE NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA na pet godina

Uslovi za kandidata:
– da je državljanin Republike Srbije,
– da je punoletno lice,
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
– da nije osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu lokalne samouprave,
– da ima VII stepen stručne spreme – završen Pravni fakultet,
– da ima položen stručni ispit za rad u organima uprave,
– da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u struci.

 

Uz prijavu na javni oglas kandidat podnosi sledeću dokumentaciju:
– prijavu sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu,
– original uverenja o državljanstvu ili overenu  fotokopiju,
– original izvoda iz matične knjige rođenih ili overenu  fotokopiju,
– uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od šest meseci),
– uverenje da lice nije osuđivano za krivična dela (ne starije od šest meseci),
– overenu  fotokopiju diplome kojom se potvrđuje stručna sprema,
– overenu  fotokopiju radne knjižice,
– original dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima ili overenu fotokopiju,
– original dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde bivših poslodavaca) ili overenu  fotokopiju.
Rok za prijavljivanje na javni oglas je 8 dana od dana oglašavanja na zvaničnom sajtu Gradske opštine Niška Banja www.goniskabanja.org.rs,  i listu  „Poslovi“.
Rok počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja.
Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova oglasa kandidat može dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom: Veću Gradske opštine  Niška Banja, (preko Uprave Gradske opštine Niška Banja,  ul. Sinđelićeva br.3), sa naznakom: „prijava na oglas za načelnika Uprave“.
Kandidat sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom ispitu za rad u organima uprave, podnosi dokaz o položenom pravosudnom ispitu.
Neblagovremene prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi neće se razmatrati.
Kontakt telefon za dobijanje dodatnih informacija u Upravi, je: 018/ 4548 108 lokal 5317.

Komentari su zatvoreni.