Deponovanje građevinskog materijala i postavljanje građevinske skele

Potrebna dokumentacija:
1. zahtev (preuzima se na Pisarnici ili sa sajta GO Niška Banja),
2. rešenje o upisu u regiatar privrednih subjekata (kopija rešenja iz Agencije za privredne registre),
3. fotokopija potvrde o izvršenoj registraciji – PIB, ili JMBG (matični broj),
4. skica sa tehničkim opisom,
5. odobrenje za izgradnju, odnosno izvođenje radova na objektu,
6. rešenje o postavljanju saobraćajne signalizacije,
7. dokaz o uplati opštinske administrativne takse.

UPLATA TAKSE
Svrha uplate: Opštinska administrativna taksa
Primalac: Gradska opština Niška Banja
Račun primaoca: 840-742251843-73
Broj modela: 97 Poziv na broj: kontrolni broj-122- PIB