O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke br. 1-3/2020-04/1

O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke br. 1-3/2020-04/1

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015 )

GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA
ul Sinđelićeva br. 3
NIŠKA BANjA
www.goniskabanja.org.rs

Objavljuje

O B A V E Š T E Nj E
o zaključenom ugovoru
u postupku javne nabavke male vrednosti,
-nabavka električne energije-
br. 1-3/2020-04/1

Predmet javne nabavke – dobro.električna energija.
Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti.
Oznaka iz opšteg rečnika nabavki: ORN: 09310000 .
Ukupno su primljene 2 (dve) ponude.
Ugovorena vrednost: 1.177.900,00 dinara bez PDV,1.413.480,00 dinara sa PDV.
Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:najniža ponuđena cena.
Odluka o dodeli ugovora je doneta 21.01.2020. godine.
Ugovor je zaključen dana 30.01.2020. godine (kod naručioca zaveden dana 30.01.2020. godine).
Izabrani ponuđač:JP EPS-Beograd,Balkanska 13.
Ugovor je zaključen na period od godinu dana,od dana stupanja na snagu ugovora.