U GO Niška Banja obrazovana ŽALBENA KOMISIJA

U GO Niška Banja obrazovana ŽALBENA KOMISIJA

Na osnovu člana 173. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i lokalnim samoupravama („Sl.gl.RS“,br.21/16) i člana 47. Statuta Gradske opštine Niška Banja („Sl.list. 124/08),
Veće gradske opštine Niška Banja donosi:

R E Š E Nj E
I
OBRAZUJE SE   žalbena komisija u sastavu:

Gordana Colić-predsednik,
Mirjana Grčić,član i
Dragana Žugić,član

II
Zadatak Komisije je da odlučuje o žalbama službenika i nameštenika na rešenja kojima se odlučuje o njihovim pravima i dužnostima,kao i o žalbama učesnika internog i javnog konkursa.

III
Predsednik i članovi žalbene komisije imenuju se na pet godina i mogu biti ponovo imenovani.

Broj:7/3-2017-03
U Niškoj Banji:07.02.2017.god.

VEĆE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

PREDSEDNIK
Dejan Jovanović,dipl. ekonom, s.r.