Treća sednica Skupštine Gradske Opštine Niška Banja

Treća sednica Skupštine Gradske Opštine Niška Banja

TREĆA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA biće odžana 14.07.2016. godine (ČETVRTAK), sa početkom u 10 sati.
Sednica će se održati u zgradi Gradske opštine Niška Banja (vila „Jela“).

D N E V N I        R E D

1. Usvajanje zapisnika sa druge sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja;
2. Usvajanje Odluke o završnom računu budžeta Gradske opštine Niška Banja za 2015. godinu;
3. Donošenje rešenja o obrazovanju stalnih radnih tela Skupštine Gradske opštine Niška Banja;
4. Donošenje rešenja o razrešenju predsednika i člana Nadzornog odbora Direkcije za upravljanje i razvoj Niške Banje;
5. Donošenje rešenja o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Direkcije za upravljanje i razvoj Niške Banje;
6. Odbornička pitanja i inicijative.