POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA NABAVKA USLUGE INFORMISANJA I MARKETINGA

 

 

Predmet nabavke: usluge informisanja i marketinga

broj nabavke:  2-2/2013-05

Na osnovu člana 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/2012) i Odluke  o pokretanju postuka javne nabavke male vrednosti br 2-2/1-2013-05 od 16.07.2013. godine Naručilac: Gradska opština Niška Banja, ul.Sinđelićeva br.3 , 18205  Niška Banja upućuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Naručilac : Gradska opština Niška Banja, ul.Sinđelićeva br.3 , 18205  Niška Banja

Predmet nabavke: usluge informisanja i marketinga, javna nabavka male vrednosti br. 2-2/2013-05  oblikovana u 2 partije:

Partija 1: – ELEKTRONSKI MEDIJ –TELEVIZIJA (REGIONALNA POKRIVENOST)

Partija 2: – ELEKTRONSKI MEDIJ –TELEVIZIJA  (LOKALNA POKRIVENOST)

1. Uslovi za učešće u postupku :  Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica , koja ispunjavaju uslove iz čl. 75.  Zakona o javnima nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/2012)

2. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: najniža ponuđena cena.

  1. Vreme i mesto uvida u konkursnu dokumentaciju , uslovi za preuzimanje konkursne dokumentacije: Konkursna dokumentacija može se besplatno preuzeti u elektronskom obliku sa Portala javnih nabavki i sajta Gradske opštine Niška Banja www.goniskabanja.org.rs ili lično u Gradskoj opštini Niška Banja, ul. Sinđelićeva br.3, Niška Banja.

4. Vreme i mesto podnošenja ponuda: Ponude se mogu dostavljati lično ili putem

pošte na adresu: Gradska opština Niška Banja, Sinđelićeva br.3,  18000 Niška Banja, sa  naznakom :    Ne otvarati  – Ponuda za javnu nabavku br. 2-2/2013-05    – usluge informisanja i marketinga.  Ponuđač je dužan da na poleđini    koverte naznači   naziv, adresu, telefon i kontakt osobu.

Krajnji rok dostavljanja ponuda je 24.07.2013. godine do 10;00 sati na  navedenoj adresi,  bez obzira na način dostavljanja. Blagovremenim će se smatrati ponude koje budu pristigle kod naručioca do 10;00  sati poslednjeg dana roka.

5. Vreme i mesto otvaranja ponuda: Javno ozvaranje ponuda  obaviće se poslednjeg dana

roka za dostavljanje ponuda u 10 sati i 30 minuta u prostorijama Gradske opštine

Niška Banja. Ponuđač je dužan da na otvaranju ponuda preda Ovlašćenje (obrazac br.6  iz konkursne dokumentacije)

  1. Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

7. Osoba  koja  će pružati dodatne informacije: Mirjana Grčić, tel. 018 45 48 130.

Preuzimanje Konkursne Dokumenatcije

 

konkursna-dokumentacija.docx

Komentari su zatvoreni.