Poziv za aktivno učešće u kreiranju i donošenju Odluke o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2018. godinu

Poziv za aktivno učešće u kreiranju i donošenju Odluke o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2018. godinu

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD NIŠ
GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA
Broj:770/2017-04
Datum:24.10.2017.god.
Na osnovu člana 42.stav 4. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“ br.54/09,73/10,101/10,93/12 i 62/13) Uprava Gradske opštine Niška Banja , Sinđelićeva 3, 18205 Niška Banja, tel.018/4548-108, 4548-130,
e-mail:goniskabanja@gmail.com , obaveštava

da se NACRT ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA za 2018. GODINU, nalazi na službenoj Web stranici opštine, www.goniskabanja.org.rs.

POZIVAJU SE budžetski korisnici, odbornici, predstavnici nevladinih organizacija, sportskih organizacija,saveta građana i ostala zainteresovana pravna i fizička lica da uzmu aktivno učešće u kreiranju i donošenju Odluke o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2018.godinu.
Dokument Nacrta Odluke o budžetu za 2018.godinu, može se preuzeti na službenoj Web stranici opštine, www.goniskabanja.org.rs, i lično u Upravi gradske opštine Niška Banja – NAČELNIK Uprave .
Sve sugestije, predlozi i primedbe na nacrt Odluke o budžetu, mogu se dostaviti u pisanoj formi Upravi gradske opštine Niška Banja ili e-mail: goniskabanja@gmail.com najdalje do 31.10.2017.godine, kako bi isti bili razmotreni do izrade konačnog predloga Odluke o budžetu.
Poziv objaviti na web sajtu Gradske opštine Niška Banja i oglasnoj tabli.

NAČELNIK
Gradimir Perić,s.r.