POLITIKA KVALITETA

Naša namera je da Opština Niška Banja bude prepoznatljiva po kvalitetu usluga koje pruža građanima. Cilj nam je da u potpunosti zadovoljimo profesionalne zahteve i očekivanja naših građana, kao i svih onih koji su upućeni na Opštinu Niška Banja i da pri tome ispunjavamo zakonske i druge zahteve svih zainteresovanih strana.
Opština Niška Banja opredeljuje se za ostvarenje ovog cilja poštovanjem sledećih načela:
• ostvarivanje partnerskih odnosa i saradnje sa građanima, privredom i naukom,
• zahtevi građana biće rešavani u skladu sa pozitivnom zakonskom regulativom i u skladu sa standadom i drugim normativnim dokumentima,
• proces usluga koje Opština pruža je podvrgnut stalnom unapređenju u smislu efikasnosti i ekonomičnosti,
• sprovođenje ove Politike i dostizanje nove organizacione kulture i kompetentnosti se podržava odgovarajućim programima osposobljavanja i motivacije svih zaposlenih u opštinskoj upravi.
• preispitivanje sistema kvaliteta od strane rukovodstva se odvija sa ciljem uspostavljanja procesa poboljšanja za dugoročno i održivo uspešno ostvarenje ciljeva i zadataka opštinske uprave.

Niška Banja, 21.11.2014. godine

Komentari su zatvoreni.