OSMA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

OSMA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD NIŠ
SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE
NIŠKA BANjA
Broj: 06-123/2021-01
Datum: 13.09.2021. godine

Na osnovu člana 56. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS“ broj 129/07) i člana 102. Poslovnika o radu Skupštine opštine Niška Banja („Službeni list Grada Niša“ broj 57/21), OSMA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA zakazana je za 20.09.2021. godine (PONEDELjAK), sa početkom u 11 sati.
Sednica će se održati u zgradi Gradske opštine Pantelej, ul. Gutenbergova 4a (sala za sednice).

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa sedme sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja;
2. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu predsednika i Veća Gradske opštine Niška Banja;
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu stalnih radnih tela-skupštinskih komisija;
-Komisija za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja;
-Komisija za rodnu ravnopravnost;
-Komisija za socijalna pitanja;
-Komisija za sport, kulturu i obrazovanje;
-Komisija za poljoprivredu i razvoj sela;
-Komisija za razvoj preduzetništva i turističkih potencijala;
-Komisija za rad sa mesnom samoupravom;
4. Davanje prethodnog mišljenja na Predlog Programa o izmenama programa uređivanja građevinskog zemljišta i održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu;
5. Odbornička pitanja i inicijative.

 

SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

Predsednik
dr Tomislav Kostić s.r.