OGLAS za davanje lokacija za postavljanje kioska na javnim površinama

OGLAS za davanje lokacija za postavljanje kioska na javnim površinama

Na osnovu člana 146. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/2009, 81/20009-ispr.,64/2010-odluka US,24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014 i145/2014), člana 8. Odluke o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama na teritoriji grada Niša  (“Službeni list grada Niša” br. 3/2008-prečišćen tekst), Odluke o izmeni  odluke o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama na teritoriji  grada Niša    (“Službeni list grada Niša” br. 57/2014 i 98/2015), a u skladu sa Planom lokacija za kioske na javnim površinama grada Niša (“Službeni list grada Niša”, br. 44/2015), Pravilnika o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za korišćenje lokacije za postavljanje kioska na javnim površinama na teritoriji Grada Niša (“Službeni list grada Niša”, br. 6/2016), Rešenja o utvrđivanju početnog iznosa nakanade za lokaciju za postavljanje kioska na javnim površinama na teritoriji grada Niša (“Službeni list grada Niša”, br. 7/2016), Predsednik Gradske opštine Niška Banja raspisuje:

 

O  G  L  A  S

Za davanje lokacije za postavljanje kioska na javnim površinama na teritoriji Gradske opštine Niška Banja putem javnog nadmetanja.

 

I Daju se lokacije za postavljanje kioska na javnim površinama, privremenog karaktera, na teritoriji Gradske opštine Niška Banja i to:

II Početna visina naknade za lokaciju po 1m2 na godišnjem nivou iznosi:

Za I i II zonu……………………….8.760,00 dinara

Korak licitacije iznosi 200,00 dinara.

III Opšti uslovi, način i rok podnošenja prijava

Pravo učešća imaju sva pravna lica, preuzetnici i fizička lica.

Učesnik oglasa je dužan da pre podnošenja prijave položi garantni iznos u visini od:

za I i II zonu……………………….4.380,00 dinara

Uplatu garantnog iznosa izvršiti na depozitni ž.r.br.840-820804-61, po modelu 97 sa pozivom na broj 23-122, , svrha uplate „garantni iznos“.

Prijave na oglas moraju biti u pisanoj formi, podnose se Komisiji u zatvorenoj koverti u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa, a najkasnije do 07.12.2016.godine do 14,00 časova, neposredno u pisarnici opštine Niška Banja, ul. Sinđelićeva br. 3, sa naznakom “prijava za javno nadmetanje za lokaciju za kiosk” ili preporučenom pošiljkom na navedenoj adresi.

Prijava mora da sadrži:

– Ime, prezime, adresu i fotokopiju lične karte ukoliko je podnosilac prijave fizičko lice

– Naziv i sedište firme, fotokopiju rešenja izdatog od APR-a i ovlašćenje za lice koje istu zastupa, ukoliko je podnosilac prijave pravno lice.

– Ime, prezime, adresu, naziv i sedište radnje i fotokopiju Rešenja izdatog od APR-a.

– Naznaka i broj lokacije za kiosk za koji se podnosi prijava

– Dokaz o uplaćenom garantnom iznosu, broj tekućeg računa za povraćaj garantnog iznosa.

– Ugovor o korišćenju za učesnike oglasa koji lokaciju za kiosk koriste na osnovu ranije datog građevinskog zemljišta (poslednje odobrenje za postavljanje kioska).

Prijave koje nisu u skladu sa uslovima oglasa, nepotpune i neblagovremene neće biti razmatrane.

Prioritet kod davanja lokacija za kiosk ima učesnik oglasa koji lokaciju koristi po osnovu ranije zaključenog ugovora pod uslovom da prihvati najveći ponuđeni iznos.

Javno nadmetanje za lokaciju  može se održati ako su prijavljena i prisutna najmanje dva učesnika  sa urednim prijavama.

Učesniku oglasa kome je data lokacija za kiosk uplaćeni garantni iznos se ne vraća, već se uračunava u konačni iznos naknade za lokaciju.

Učesniku oglasa kome nije data lokacija za kiosk vraća se uplaćeni garantni iznos bez kamate, na osnovu rešenja nadležnog organa.

Učesnik oglasa koji je odustao od prijave nema prava na povraćaj garantnog iznosa.

Učesnik oglasa kome je data lokacija u obavezi je da uredi gradsko građevinsko zemljište prema datim urbanističko tehničkim uslovima i obezbedi priključke na vodovodno-kanalizacionu mrežu i elektro mrežu u zavisnosti od delatnosti koju će obavljati.

Javno nadmetanje održaće se dana 13.12.2016. godine, sa početkom u 12,00 časova u zgradi instituta „Radon“, plenum sala ( II sprat).

Rešenje o davanju lokacije za kiosk dostaviće se učesnicima oglasa i biće objavljeno na oglasnoj tabli opštinske uprave Niška Banja.

Rešenje predsednika gradske opštine o davanju lokacija za kiosk je konačno.

 

IV Obaveze učesnika oglasa po konačnosti rešenja o davanju lokacija za kiosk

 

Učesnici oglasa dužni su da u roku od 8 dana od dana konačnosti Rešenja, zaključe Ugovor o korišćenju lokacije kojim će se bliže regulisati prava i obaveze.

Ukoliko lice koje je dobilo lokaciju u propisanom roku ne zaključi Ugovor, gubi pravo na lokaciju za kiosk i pravo na povraćaj garantnog iznosa.

Izlicitirana naknada za lokaciju plaća se u celosti za period od jedne godine.

Za korišćenje javne površine plaća se i lokalna komunalna taksa po m2 dnevno, u skladu sa Odlukom o lokalnim komunalnim taksama („Službeni list Grada Niša“ br.102/2014 i 90/2015).

V Vreme korišćenja lokacije za kiosk

Lokacija za kiosk daje se na privremeno korišćenje na vreme od 5 (pet) godina, odnosno do privođenja nameni utvrđenoj urbanističkim planom.

Delatnost na odobrenim lokacijama je višenamenska.

Sva bliža obaveštenja u vezi oglasa mogu se dobiti u upravi Gradske opštine Niška Banja-odsek za imovinsko pravne i komunalne poslove , ul. Sinđelićeva br. 3 svakog radnog dana u vremenu od 08-14,00 sati ili na telefon 4542-108.

U Niškoj Banji, dana 25.11.2016.godine.

Broj: 782/2016-02

 

PREDSEDNIK GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA

PREDSEDNIK

Dejan Jovanović