OGLAS O JAVNOM NADMETANJU RADI ZASNIVANjA ZAKUPA MANJEG MONTAŽNOG OBJEKTA

Na osnovu člana 8. Odluke o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama   na teritoriji grada Niša, prečišćen tekst,  („Službeni list grada Niša“, broj 3/2008), Odluke o saradnji na realizaciji razvojnog programa – obnova zajednice putem demokratske akcije (CRDA) u Republici Srbiji („Službeni list grada Niša“, broj 76/2005), Sporazuma o saradnji na sprovođenju razvojnog programa CRDA (Obnova zajednice putem demokratske akcije) u Republici Srbiji i člana 6. Odluke o načinu, uslovima i postupku davanja u zakup manjih montažnih objekata postavljenih na javnim površinama br.06-35/2-2006-01 od 22.06.2006. god., Predsednik gradske opštine Niška Banja raspisuje:
O  G  L  A  S
O JAVNOM NADMETANjU RADI ZASNIVANjA  ZAKUPA
MANjEG  MONTAŽNOG    OBJEKTA  U  NIŠKOJ BANjI

Raspisuje se  po drugi put oglas o  javnom nadmetanju radi zasnivanja zakupa  1 ( jednog )  manjeg montažnog  objekta (broj  4), površine 15 m2,  postavljenog  pored pijace  u Niškoj Banji, ul. Sinđelićeva, na kat. parceli 834/15, KO Niška Banja. Objekat se nalazi u I  zoni.
Delatnost objekta je višenamenska i isti je priključen na komunalnu infrastrukturu.
Pravo prijavljivanja imaju fizička i pravna lica. Licitacija će se održati ukoliko su  prijavljena i prisutna najmanje dva učesnika koji su  podneli uredne prijave, odnosno njihovi punomoćnici. Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti razmatrane.
Prijava sadrži: ime, prezime i adresu, odnosno naziv firme i sedište. Uz prijavu se podnosi i dokaz o uplaćenom depozitu u iznosu od  11.000,00 din. na žiro račun broj 840-820804-61  po modelu 97 sa pozivom na broj 23-122. Dokaz o uplaćenom depozitu se dostavlja uz prijavu ili najkasnije do početka licitacije. Najpovoljnijem ponuđaču se depozit uračunava u cenu zakupa, dok ostali licitanti imaju pravo na povraćaj položenog depozita.
Licitacija će se održati dana 18.07.2014. godine  sa početkom u  11,00   časova u prostorijama  gradske opštine  Niška Banja.
Objekat se izdaje u viđenom stanju. Zakupac snosi troškove uređenja objekta. Adaptacija se može izvršiti samo uz pismenu saglasnost zakupodavca.
Pravo na zaključenje ugovora o zakupu stiče najpovoljniji ponuđač, tj. licitant koji je ponudio najveći iznos zakupnine. Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor o zakupu u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja rešenja o davanju u zakup smatraće se da je odustao od zaključenja ugovora o zakupu. U tom slučaju pravo na zaključenje ugovora stiče sledeći najpovoljniji ponuđač.
Lice koje je steklo pravo na zaključenje ugovora o zakupu a nije zaključilo ugovor odnosno odustalo je od zaključenja ugovora nema pravo da se ponovo pojavi kao licitant u roku od 6 meseci od dana održavanja licitacije, niti ima pravo na povraćaj uplaćenog depozita.   
Zakupac snosi troškove tekućeg održavanja objekta. Troškovi investicionog održavanja padaju na teret zakupodavca.
Objekat se izdaje na period od 5 (pet) godina, za koji period se zaključuje ugovor, s tim što se zakupnina plaća jednom u mesecu i to do 10-og u mesecu za tekući mesec.
Licitira se iznos mesečne zakupnine. Početna cena iznosi 11.000,00 dinara. Korak licitacije iznosi  1.000,00 dinara.
Komunalni troškovi padaju na teret zakupca, s tim da je u obavezi da dokaze o redovnoj uplati dostavlja nadležnoj službi Uprave gradske opštine  Niška Banja zajedno sa dokazom o uplati zakupnine za tekući mesec. Ukoliko zakupac ne plati zakupninu ili komunalne troškove dva meseca ugovor o zakupu se automatski smatra raskinutim.
Zakupac nema pravo davanja u podzakup zakupljenog objekta. U slučaju davanja u podzakup ugovor se smatra raskinutim.
Obaveštenje o rezultatima oglasa se ističe na oglasnoj tabli  i internet stranici Gradske opštine Niška Banja www.goniskabanja.org.rs .
Prijave se podnose u roku od 8 dana, od dana objavljivanja obaveštenja o ponovnom raspisivanju oglasa u dnevnom listu „Narodne novine“ neposredno, na pisarnici gradske opštine Niška Banja ili preko pošte, na adresu gradska  opština Niška Banja, ul. Sinđelićeva br. 3, 18205 Niška Banja. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Prijava na oglas za manji montažni  objekat“.

GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA  
PREDSEDNIK
Zoran Vidanović

Komentari su zatvoreni.