ODLUKA O UTVRĐIVANjU KRITERIJUMA I MERILA za ocenu stručnih osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku za izbor načelnika Uprave gradske opštine Niška Banja

ODLUKA  O UTVRĐIVANjU KRITERIJUMA I MERILA za ocenu stručnih osposobljenosti, znanja i veština kandidata  u izbornom postupku za izbor  načelnika Uprave gradske opštine Niška Banja

Na osnovu člana 96. i 104. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“,br. 21/2016),Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“,broj 95/2016),
Konkursna komisija za izbor načelnika Uprave gradske opštine Niška Banja (u daljem tekstu:Komisija), obrazovana rešenjem Veća gradske opštine Niška Banja broj 24/1-2018-03, od 11.05.2018.godine, na sednici održanoj 11.06.2018.godine,donosi:
ODLUKU
O UTVRĐIVANjU KRITERIJUMA I MERILA
za ocenu stručnih osposobljenosti,znanja i veština kandidata
u izbornom postupku za izbor
načelnika Uprave gradske opštine Niška Banja

1.U postupku za izbor načelnika Uprave gradske opštine Niška Banja, Komisija vrši proveru i ocenjivanje:
A) Stručne osposobljenosti za rad na položaju načelnika Uprave gradske opštine Niška Banja –uvidom u podatke iz prijave na javni konkurs i priloženih dokaza uz prijavu i usmeno,putem razgovora.
B) Znanje, iz oblasti sistema lokalne samouprave (poznavanje Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16),Statuta gradske opštine Niška Banja („Službeni list Grada Niša“ broj 124/08,40/17) i Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 62/06,47/11,93/12,83/16 i 104/16-drugi zakon)-usmeno putem razgovora.
V) Veština komunikacije, usmeno, putem razgovora.

2.Komisija će pre početka razgovora sa kandidatima , najranije 24 sata pre početka provere, pripremiti pitanja i odgovore za svaku od oblasti, koja će biti postavljena kandidatima.
Svim kandidatima postavljaju se ista pitanja i po istom redosledu.
Komisija može u toku razgovora postaviti dodatna pitanja ako su neophodna dodatna pojašnjenja.

3.Svaki član Komisije vrednuje ocenama od 1 do 3 odgovore kandidata na pitanja za proveru stručnih osposobljenosti ,koja će se ocenjivati prema sledećim kriterijumima:
Kriterijum za ocenu 3:
-kandidat tačno i u potpunosti odgovorio na sva postavljena pitanja.
Kriterijum za ocenu 2:
-kandidat delimično tačno ili nepotpuno odgovorio na postavljena pitanja
Kriterijum za ocenu 1:
-kandidat netačno odgovorio ili nije odgovorio na postavljena pitanja.

4.Svaki član konkursne komisije vrednuje ocenama od 1 do 3 odgovore kandidata na pitanja za proveru veštine komunikacije koje će se ocenjivati prema sledećim kriterijumima:
-Kriterijum za ocenu 3:
-izraženo dobra veština komunikacije (kandidat u komunikaciji otvoren,neposredan,precizan,ima izuzetno izraženu pozitivnu motivaciju za rad na položaju,poseduje sposobnost formulisanja ideja i njihovog saopštavanja sagovornicima),
– Kriterijum za ocenu 2:
-zadovoljavajuća veština komunikacije (kandidat u komunikaciji delimično otvoren, delimično neposredan,ne baš potpuno precizan,ima izraženu pozitivnu motivaciju za rad na konkretnom radnom mestu, delimično poseduje sposobnost formulisanja ideja i njihovog saopštavanja sagovornicima).
– Kriterijum za ocenu 1:
-neizražena veština komunikacije (kandidat u komunikaciji zatvoren, neprecizan, nema izraženu pozitivnu motivaciju za rad na položaju,ne poseduje sposobnost formulisanja ideja i njihovog saopštavanja sagovornicima,)
Svaki član Komisije,će za svakog kandidata,na osnovu prosečne ocene stručne osposobljenosti,znanja i ocene veštine komunikacije,izvesti svoju prosečnu ocenu.
Iz prosečnih ocena svih članova Komisije za svakog kandidata izvodi se ukupna prosečna ocena.
Prosečna vrednost ocena računa se samo onom kandidatu kojeg je svaki član Komisije vrednovao ocenom od 2 ili 3.

5.Ako više kandidata ima jednak rezultat, prednost da budu uvršćeni na listu za izbor imaju oni sa boljim rezultatom na proveri znanja i stručnih osposobljenosti (prvo dopunsko merilo) ,a ako ni posle toga Komisija ne odredi sva tri kandidata ,prednost imaju oni s boljim rezultatom na proveri veština (drugo dopunsko merilo).
Ako ni posle toga ne mogu da se odrede sva tri kandidata s najboljim rezultatom, Komisija ponovo razgovara s kandidatima koji su posle primene prvog ili drugog dopunskog merila zadržali izglede da budu uvršćeni među prva tri kandidata,sve dok ne odredi one među njima čiji rezultati najviše odgovaraju zahtevima položaja načelnika.

Broj:33/1-2018-03
11.06.2018.godine

KONKURSNA KOMISIJA ZA IZBOR NAČELNIKA
UPRAVE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

PREDSEDNIK
Gordana Colić,dipl.pravnik,s.r.
ČLAN
Marina Jović, službenik za ljudske resurse,s.r.
ČLAN
Violeta Mitić,dipl.ekonomista ,s.r.