ODLUKA o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-8/2018-04/1

ODLUKA o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-8/2018-04/1

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD NIŠ
GRADSKA OPŠTINA
NIŠKA BANjA
Sinđelićeva br.3
Broj:12/2019-02
Datum:14.01.2019.
Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), člana 112. ZJN („Sl.glasnik RS“, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i izveštaja komisije o stručnoj oceni ponuda broj 1-8/9-2018-04/1 od 14.01.2019. godine
Predsednik Gradske opštine Niška Banja donosi

O D L U K U
o dodeli ugovora

Dodeljuje se ugovor o javnoj nabavci, u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-8/2018-04/1, čiji je predmet dobra:
-električna energija
-naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 09310000 – električna energija- ponuđaču JP EPS ul.Balkanska 13, Beograd.

O b r a z l o ž e nj e

Odlukom broj 1-8/1-2018-02 od 27.12.2018. godine pokrenut je postupak javne nabavke male vrednosti, dobra, električna energija.
Procenjena vrednost je 1.291.660,00 dinara bez uračunatog PDV, 1.550.000,00 dinara sa uračunatim PDV.
Javni poziv je objavljen na Portalu Uprave za javne nabavke i internet stranici naručioca, dana 03.01.2019. godine.
U konkursnom dokumentacijom i pozivom, određenom roku za podnošenje ponuda prispela je 1 (jedna) ponuda ponuđača JP EPS Beograd.

Po izvršenom otvaranju ponude komisija je konstatovala:
Ponuda ponuđača JP EPS Beograd je blagovremena, prihvatljiva, jedina prispela i ispunjava uslove propisane konkursnom dokumentacijom naručioca, što je potvrđeno uvidom u priložene dokaze.

Konkursnom dokumentacijom, propisani kriterijum je najniža ponuđena cena, te komisija uvidom u ponudu konstatuje da je pomenuti ponuđač ponudio sledeće cene po jedinici mere:
NT bez PDV – 5,35 dinara
NT sa PDV – 6,42 dinara
VT bez PDV -8,44 dinara
VT sa PDV – 10,13.

Po izvršenom uvidu u ponudu i stručnoj oceni ponude, a na osnovu člana 112. ZJN („Sl.glasnik RS“, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), komisija je predložila naručiocu da ugovor o nabavci dodeli ponuđaču JP EPS iz Beograda, ul.Balkanska 13.
Naručilac, nakon uvida u predmet i plan nabavki za 2019.godinu, konstatuje da je za 2019. godinu planirani iznos za nabavku električne energije za potrebe Gradske opštine Niška Banja 1.291.660,00 dinara bez uračunatog PDV, 1.550.000,00 dinara sa uračunatim PDV.
Shodno članu 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac utvrđuje da su ispunjeni uslovi za dodelu ugovora u ukuonom iznosu od 1.291.660,00 dinara bez uračunatog PDV, 1.550.000,00 dinara sa uračunatim PDV , te donosi odluku o dodeli ugovora ponuđaču JP EPS iz Beograda, ul.Balkanska 13, u postupku javne nabavke broj 1-8/2018-04/1.

POUKA O PRAVNOM LEKU: Protiv ovog rešenja dozvoljeno je podnošenje zahteva za zaštitu prava u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja.

GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA

PREDSEDNIK

Dejan Jovanović,sr