OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru u postupku nabavke kredita za finansiranje i realizaciju infrastrukturnih projekata

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru u postupku nabavke kredita za finansiranje i realizaciju infrastrukturnih projekata

Na osnovu člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015 )

GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA
ul Sinđelićeva br. 3
NIŠKA BANjA
www.goniskabanja.org.rs

Objavljuje

O B A V E Š T E Nj E
o zaključenom ugovoru u postupku nabavke
pružanja finansijske usluge – nabavka kredita za finansiranje i realizaciju infrastrukturnih projekata
– broj nabavke 2-9/2017-04/1 –

Predmet nabavke – usluga.
Oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 66113000 usluga odobravanja kredita.
Ukupno je primljena 1 (jedna) ponuda.
Ugovorena vrednost: 833.300,00 dinara bez uračunatog PDV, 1.000.000,00 dinara sa uračunatim PDV
Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: najniža ponuđena cena.
Odluka o dodeli ugovora je doneta 25.07.2017. godine.
Ugovor je zaključen dana 07.08.2017. godine.
Izabrani ponuđač: Banca intesa ad Beograd.
Ugovor je zaključen na period do 07.08.2020. godine.