OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke br. 1-5/2018-04/1

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke br. 1-5/2018-04/1

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015 )

GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA
ul Sinđelićeva br. 3
NIŠKA BANjA
www.goniskabanja.org.rs

Objavljuje

O B A V E Š T E Nj E
o zaključenom ugovoru
u postupku javne nabavke male vrednosti
dobra, materijal za saobraćaj, benzin
br. 1-5/2018-04/1 za partiju 1 (jedan)

Predmet javne nabavke – dobra.
Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti.
Oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 09100000, materijal za saobraćaj, benzin.
Ukupno je primljena 1 (jedna) ponuda.
Ugovorena vrednost: 900.000,00 dinara bez PDV, 1.080.000,00 dinara sa PDV.
Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda.
Odluka o dodeli ugovora je doneta 04.01.2019. godine.
Ugovor je zaključen dana 17.01.2019. godine (kod naručioca zaveden dana 09.01.2019. godine).
Izabrani ponuđač: NIS A.D. Novi SAD.
Ugovor je zaključen na period do 31.12.2019. godine.