OBAVEŠTENJE – Javna nabavka male vrednosti – Gorivo za putnička vozila

OBAVEŠTENJE – Javna nabavka male vrednosti – Gorivo za putnička vozila

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012)

GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANJA
ul Sinđelićeva br. 3
NIŠKA BANJA
www.goniskabanja.org.rs

Objavljuje

O B A V E Š T E NJ E
o zaključenom ugovoru
u postupku javne nabavke male vrednosti
dobra, materijal za saobraćaj, benzin
br. 1-1/2015-05

Predmet javne nabavke – dobra.
Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti.
Oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 09100000, materijal za saobraćaj, benzin.
Ukupno je primljena 1 (jedna) ponuda.
Ugovorena vrednost: 762.500 dinara bez PDV, 915.000 dinara sa PDV.
Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda.
Odluka o dodeli ugovora je doneta 02.03.2015. godine.
Ugovor je zaključen dana 13.03.2015. godine.
Izabrani ponuđač: NIS A.D. Novi SAD.
Ugovor je zaključen na period do 31.12.2015. godine.