O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti ugostiteljske usluge, usluge reprezentacije, br. 2-2/2019-04/1 za partiju 2 (dva) ketering

O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti ugostiteljske usluge, usluge reprezentacije,  br. 2-2/2019-04/1 za partiju 2 (dva) ketering

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015 )

GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA
ul Sinđelićeva br. 3
NIŠKA BANjA
www.goniskabanja.org.rs

Objavljuje

O B A V E Š T E Nj E
o zaključenom ugovoru
u postupku javne nabavke male vrednosti
ugostiteljske usluge, usluge reprezentacije,
br. 2-2/2019-04/1 za partiju 2 (dva) ketering

Predmet javne nabavke – ugostiteljske usluge, usluge reprezentacije.
Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti.
Oznaka iz opšteg rečnika nabavki: ORN: 55310000 .
Ukupno su primljene 2 (dve) ponude.
Ugovorena vrednost: 125.000,00 dinara bez PDV, 150.000,00 dinara sa PDV.
Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:najniža ponuđena cena.
Odluka o dodeli ugovora je doneta 26.02.2019. godine.
Ugovor je zaključen dana 21.03.2019. godine (kod naručioca zaveden dana 13.03.2019. godine).
Izabrani ponuđač: Mećava kop doo iz Niša, Generala Bože Jankovića 21, lokal 6.
Ugovor je zaključen na period do 31.12.2019. godine.