O B A V E Š T E Nj E o obustavi postupka javne nabavke

Na osnovu člana  109. stav 4. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012) 

GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA
ul Sinđelićeva br. 3
NIŠKA   BANjA
www.goniskabanja.org.rs
Objavljuje

O B A V E Š T E Nj E
o obustavi postupka javne nabavke  

Obustavlja se postupak  javne nabavke   br. 1-6/2014-05.
Predmet nabavke: 
-električna energija,
-naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 09310000 – električna energija 
Procenjena vrednost nabavke: 493.880,00 dinara  bez uračunatog PDV.
Broj primljenih ponuda: 1 (jedna), ponuđača „Vuković DOO“, Bulevar oslobođenja 70, Novi Sad. 
Postupak  je  obustavljen odlukom broj 1-6/10-2014-05 od 08.04.2014. godine, jer nisu ispunjeni uslovi za dodelu ugovora iz člana 107. Zakona o javnim nabavkama.

Komentari su zatvoreni.