JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANjE/FINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA ZA POSTICANjE RAZVOJA ZADRUGARSTVA

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANjE/FINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA ZA POSTICANjE RAZVOJA ZADRUGARSTVA

Na osnovu člana 8. Pravilnika o dodeli sredstava iz budžeta Gradske opštine Niška Banja za programe i projekte udruženja građana i nevladinih organizacija br. 11/1-2018-03 od 07.03.2018.godine, Veće Gradske opštine Niška Banja raspisuje

JAVNI POZIV GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA ZA SUFINANSIRANjE/FINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA ZA POSTICANjE RAZVOJA ZADRUGARSTVA IZ BUDžETA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA ZA 2018. GODINU
za dodelu sredstava za programe/projekte od interesa za Gradsku opštinu Niška Banja, koji se realizuju do 31.12.2018. godine, a koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Niška Banja iz oblasti razvoja zadrugarstva.

USLOVI KONKURSA:

Pravo učešća u raspodeli sredstava budžeta Gradske opštine Niška Banja imaju poljoprivredne zadruge koje su registrovane na teritoriji Gradske opštine Niška Banja. Prijava na konkurs vrši se na aplikacionom formularu. Elektronska verzija aplikacionog formulara (microsoft word formata) se može preuzeti na zvaničnoj veb stranici GO Niška Banja: www.goniskabanja.org.rs, ili uzeti kopiju aplikacionog formulara u prostorijama GO Niška Banja.
Svaki drugi način apliciranja je neprihvatljiv.

Uz prijavu, obavezno dostaviti prateću dokumentaciju:

1. Statut udruženja/organizacije podnosioca ( kopija)
2. Rešenje o upisu u registar udruženja/organizacije kod APR (kopija)
3. Dokaz o otvorenom namenskom dinarskom podračunu u Upravi za trezor Niš i fotokopiju kartona deponovanih potpisa.
4.Sastavni deo prijave je i izjava odgovornog lica da su svi podaci navedeni u prijavi istiniti i tačni i da će dodeljena sredstva (ukoliko budu dodeljena) biti namenski utrošena i da će u zakonskom roku biti dostavljen izveštaj o realizaciji projekta sa pratećom finansijskom dokumentacijom.
Kompletna dokumentacija za javni konkurs dostavlja se u zatvorenoj koverti na čijoj poleđini se navode podaci o podnosiocu projekta.
Podnosioci koji podnesu nepotpune ili neuredne prijave na konkurs, nadležna komisija će u roku od 10 dana obavestiti o tome i pozvati ih da urede dokumentaciju.
Podnosioci čiji projekti kojima konkurišu, po oceni nadležne komisije i Veća GO Niška Banja nisu odobreni za finansiranje, obaveštavaju se o tome u roku od 10 dana od dana donošenja rešenja GO Niška Banja.

Prednost prilikom odlučivanja o dodeli sredstava poljoprivrednim zadrugama ostvariće se u odnosu na:
– Broj zadrugara u zadruzi
– Promet koji zadruga ostvaruje
– Površinu poslovnog prostora koji zadruga ostvaruje
– Broj zaposlenih lica u zadruzi
– Ocenu zadružne revizije

Korisniku sredstava koji nije sredstva utrošio namenski u skladu sa programom odnosno projektom, navedenom strukturom troškova i do visine sredstava traženih od Gradske opštine Niška Banja naznačenoj u prijavi, neće biti razmatrana prijava na novi konkurs.
Učesnici konkursa koji su dobili manji iznos od traženih sredstava, dužni su da u roku od osam dana od dana obaveštenja dostave revidirane iznose strukture troškova programa/projekta koji su navedeni u Prijavi za javni poziv, shodno visini dodeljenih sredstava, odnosno obaveštenje o tome da li odustaju od sredstava koja su im dodeljena.
Na poleđini koverte navesti „Revidirani program/projekat“ Naziv i adresu udruženja.
Komisija za stručnu procenu prijava poljoprivrednih zadruga razmatraće pristigle predloge projekata po završetku javnog poziva i predlog odluke o poljoprivrednim zadrugama čiji se projekti finansiraju/sufinansiraju iz budžeta GO Niška Banja, komisija dostavlja Veću GO Niška Banja u roku od 7 dana od dana donete odluke predloga.
Veće GO Niška Banja na osnovu predloga komisije za stručnu procenu prijava udruženja građana i nevladinih organizacija donosi Odluku o izboru projekata udruženja građana koji se finansiraju/sufinansiraju iz budžeta GO Niška Banja u roku od 10 dana od dana prijema predloga od strane Komisije.
Nosilac programa može na rešenje Gradske opštine Niška Banja podneti prigovor veću Gradske opštine Niška Banja, u roku od 8 dana od prijema rešenja.
Javni poziv traje od 27.07.2018. godine do 10.08.2018. godine.

Prijave predloga programa odnosno projekata se primaju do 10.08.2018. godine.

Rok za žalbu je 8 dana od isticanja rang liste na sajtu GO Niška Banja (www.goniskabanja.org.rs).
Prijave sa pratećom dokumentacijom se dostavljaju na adresu:

GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA

KOMISIJA ZA STRUČNU PROCENU PRIJAVA POLjOPRIVREDNIH ZADRUGA

SINĐELIĆEVA 3, NIŠKA BANjA.

Sa naznakom: Prijava na javni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata udruženja za 2018. godinu iz budžeta GO Niška Banja uz naznaku

„NE OTVARATI PRE SASTANKA KOMISIJE ZA OTVARANjE PREDLOGA PROJEKATA“

NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE SE NEĆE RAZMATRATI.