JAVNI POZIV ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA – II

JAVNI POZIV ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA – II

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD NIŠ
VEĆE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA
Broj: 51/2-2019-03
Datum: 26.09.2019. godine
Na osnovu člana 7. Pravilnika o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata crkava i verskih zajednica iz budžeta Gradske opštine Niška Banja broj 15/1-2019-03 od 18.02.2019. godine. Veće Gradske opštine Niška Banja raspisuje

JAVNI POZIV ZA
FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA IZ BUDžETA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

Javni poziv se raspisuje za projekte crkava i verskih zajednica na području Gradske opštine Niška Banja koji se realizuju u 2019. godini.
Ukupan iznos sredstava opredeljenih za finansiranje i sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica je 1.400.000,00 dinara.
Sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica predviđena su za:
– izgradnju ili obnovu verskih objekata;
– adaptaciju ili rekonstrukciju verskih objekata;
– investiciono i tekuće održavanje verskih objekata.

Pravo podnošenja prijave na Javni konkurs imaju tradicionalne crkve i tradicionalne verske zajednice na području Gradske opštine Niška Banja, koje su registrovane u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama.

(Tradicionalne crkve su one koje u Srbiji imaju viševekovni istorijski kontinuitet i čiji je pravni subjektivitet stečen na osnovu posebnih zakona, i to: Srpska Pravoslavna Crkva, Rimokatolička Crkva, Slovačka Evangelička Crkva a.v., Reformatska Hrišćanska Crkva i Evangelička Hrišćanska Crkva a. v.

Tradicionalne verske zajednice su one koje u Srbiji imaju viševekovni istorijski kontinuitet i čiji je pravni subjektivitet stečen na osnovu posebnih zakona, i to Islamska verska zajednica i Jevrejska verska zajednica).

Prijave na konkurs podnose se na Prijavnom obrascu koji je sastavni deo konkursne dokumentacije, koji se može preuzeti sa internet strane Gradske opštine Niška Banja (www.goniskabanja.org.rs) ili u prostorijama Gradske opštine Niška Banja, ul. Sinđelićeva br 3.

Potrebno je dostaviti tri primerka štampane konkursne dokumentacije koja su potpisana i overena pečatom (na mestima koja su za to predviđena). Podnosioci prijava svoje predloge projekata popunjavaju na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom.
Neće se razmatrati neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu u skladu sa uslovima javnog konkursa i prijave čiji podnosilac nije izvršio dosadašnje obaveze prema Opštini u vezi sa projektom koji je finansiran, odnosno sufinansiran iz budžeta Opštine.
Rok za realizaciju projekta je do kraja 2019. godine.
Davalac sredstava zadržava pravo da od učesnika konkursa, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.
Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

Pod potpunom prijavom podrazumeva se:

– da podnosilac projekta ima status pravnog lica, tj. da je registrovan u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama;
– da se projekti realizuju isključivo na području Gradske opštine Niška Banja
– Odluku crkve ili verske zajednice o izgradnji, adaptaciji ili rekonstrukciji verskog objekta za koji se konkuriše;
– Dokaz o dobijenim potrebnim dozvolama i saglasnostima nadležnih organa predviđenim zakonom i propisima koji regulišu ovu oblast (za projekte izgradnje, održavanja i obnove verskih objekata);
– prijavni obrazac;
– aplikacioni formular;
– izvod iz registra nadležnog organa;
– pisanu izjavu o sufinansiranju, odnosno ugovor o partnerstvu (ukoliko postoji).
Uz konkursnu dokumentaciju podnosi se izjava odgovornog lica podnosioca prijave, data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću:
– da su svi podaci navedeni u prijavi istiniti i tačni;
– da će dodeljena sredstva biti namenski utrošena;
– da će u zakonskom roku biti dostavljen izveštaj o realizaciji projekta sa odgovarajućom finansijskom dokumentacijom;
– da će tokom realizacije projekta u publikacijama i drugim medijima biti naznačeno da je realizaciju podržala-finansirala Gradska opština Niška Banja.
Postupak javnog konkursa sprovodi Komisija koju rešenjem imenuje Veće Gradske opštine Niška Banja. Ocenjivanje i izbor projekata Komisija vrši na osnovu kriterijuma za dodelu sredstava.

Kriterijumi na osnovu kojih će Komisija ocenjivati projekte prijavljene na javni konkurs su:
– ciljevi koji se postižu realizacijom projekta: obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se projekat sprovodi;
– reference projekta: oblast u kojoj se realizuje projekat, dužina trajanja projekta, broj korisnika-vernika prema kojima je usmeren projekat;
– kapacitet za realizaciju projekta;
– dosadašnja iskustva u realizaciji projekata;
– zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava i održivost ranijih programa: ako su ranije korišćena sredstva budžeta, da li su ispunjene ugovorne obaveze.

Kriterijumi za dodelu sredstava za projekte obnove i održavanja verskih objekata, pored navedenih u prethodnom stavu, su:
– kategorizacija verskog objekta kao kulturnog dobra (izuzetan značaj, veliki značaj, spomenik kulture);
– stepen ugroženosti verskog objekta;
– značaj verskog objekta za kulturu, umetnost, istoriju i sl. ukoliko verski objekat nije utvrđen za spomenik kulture, ali je u postupku pripreme za proglašenje ili je dobro koje uživa prethodnu zaštitu.

Pojedinačni projekti po svakom od kriterijuma mogu biti bodovani sa najviše 20 bodova.

Projekat koji je predmet prijave dostavlja se u jednoj zapečaćenoj pošiljci, na adresu: Gradska opština Niška Banja – Komisija za sprovođenje javnog poziva za finansiranje i sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica, 18205 Niška Banja, ul. Sinđelićeva br.3.

Prednja strana koverte mora sadržati sledeći tekst:

„PRIJAVA NA JAVNI POZIV RADI PRIKUPLjANjA PREDLOGA ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA IZ BUDžETA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA ZA 2019. GODINU – NE OTVARATI“

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 11. oktobrom 2019. godine.
Prijave poslate poštom moraju nositi žig sa datumom, najkasnije 11. oktobar 2019. godine, ili moraju biti predate zaključno sa 11. oktobrom 2019. godine do 15:30 na pisarnicu Uprave Gradske opštine Niška Banja, 18205 Niška Banja, ul. Sinđelićeva br.3.

Komisija će u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na javni konkurs utvrditi Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata za finansiranje i sufinansiranje.

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata objavljuje se na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Gradske opštine Niška Banja.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri radna dana od dana objavljivanja Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata.
Na Listu učesnici konkursa imaju pravo prigovora Veću GO Niška Banja u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja.
Veće Gradske opštine Niška Banja odlučuje o podnetom prigovoru koji mora biti obrazložen, u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Na osnovu Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata i odluka po prigovorima, Veće GO Niška Banja donosi odluku o izboru projekata, u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Odluka o izboru projekata crkava i verskih zajednica objavljuje se na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Gradske opštine Niška Banja.
Korisnik sredstava dužan je da pre sklapanja ugovora nadležnom organu dostavi izjavu da sredstva za realizaciju odobrenog projekta nisu na drugi način već obezbeđena, kao i izjavu o nepostojanju sukoba interesa.

Za dodatne informacije na raspolaganju je broj telefona: 062/80 14 286, svakog radnog dana od 07:30 do 15:30 časova.
U Niškoj Banja, 26.09.2019. godine

Predsednik

Dejan Jovanović