JAVNI POZIV (III) ZA SUFINANSIRANjE/FINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA ZA 2022. GODINU

JAVNI POZIV (III) ZA SUFINANSIRANjE/FINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA ZA 2022. GODINU

U skladu sa članom 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 16/2018), članom 8. Odluke o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja br. 06-60/4-2019-01 od 17.12.2019. godine, Odlukom o izmeni odluke o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2022. godinu (“Službeni list Grada Niša“ broj 21/2022) i Godišnjim planom javnih konkursa Gradske opštine Niška Banja za 2022. godinu, Veće Gradske opštine Niška Banja raspisuje

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANjE/FINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ BUDžETA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA ZA 2022. GODINU (TREĆI)

 1. JAVNI INTERES

Raspisuje se Javni poziv za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa za Gradsku opštinu Niška Banja koje realizuju udruženja u oblastima:

 • Kultura
 • Omladina i aktivizam mladih
 1. USLOVI KOJE UDRUŽENjE PREDLAGAČ PROGRAMA TREBA DA ISPUNI Na javnom konkursu može da učestvuje udruženje:
 • Koje je registrovano u skladu sa Zakonom o udruženjima („Službeni glasnik RS“, br. 51/2009, 99/2011 i 44/2018);
 • Čiji se ciljevi, prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje;
 • Koje je direktno odgovorno za pripremu i izvođenje programa;
 • Koje nije u postupku likvidacije, stačajnom postupku ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
 • koje je registrovano na teritoriji Gradske opštine Niška Banja, s tim da svoje projektne aktivnosti može realizovati i van teritorije Gradske opštine Niška Banja i teritorije Grada Niša, ali da svojim aktivnostima predstavlja Gradsku opštinu Niška Banja.
 1. IZNOS SREDSTAVA PLANIRAN ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROGRAMA UDRUŽENjA

Ukupan iznos sredstava planiran iz budžeta Gradske opštine Niška Banja za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata udruženja građana ili nevladinih organizacija u 2022. godini po pozivu iznosi 570.000. dinara.
Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava. Gradska opština Niška Banja nema obavezu da potroši sva raspoloživa sredstva za ovu namenu, a finansiraće samo kvalitetne projekte koji ispunjavaju definisane kriterijume.

 1. TRAJANjE PROGRAMA

Sredstva se dodeljuju za programe koji će trajati najduže do 15. decembra 2022. godine.

 1. KRITERIJUMI ZA IZBOR PROGRAMA

Izbor programa koji će se finansirati sredstvima budžeta Gradske optine Niška Banja vršiće se primenom sledećih kriterijumima :

 1. Usklađenost projekta sa zahtevima konkursa – maksimalno 10 bodova;
 2. Reference programa: oblast u kojoj se realizuje program, dužina trajanja programa, broj lica koja se uključuje u program, mogućnost razvijanja programa i njegova održivost – maksimalno 10 bodova;
 3. Ostvareni rezultati prethodnih godina i kadrovska opremljenost – maksimalno 10 bodova;
 4. Ciljevi koji se postižu: obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi – maksimalno 10 bodova;
  5. Saradnja i praćenje javnog interesa i značaja lokalne zajednice – maksimalno 10 bodova;
 1. OBAVEZNA KONKURSNA DOKUMENTACIJA KOJU TREBA DOSTAVITI Učesnik konkursa obavezan je da dostavi sledeću dokumentaciju:
 1. Popunjen obrazac prijave sa prilozima (Obrazac predloga programa, Obrazac budžeta programa sa narativnim prikazom budžeta i Obrazac izjave da sredstva nisu na drugi način obezbeđena)
 2. Dokaz o likvidnosti udruženja, odnosno izveštaj o završnom računu za prethodnu godinu ukoliko konkuriše za iznose preko 500.000 dinara.
 1. NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS

Overen i odštampan Obrazac prijave sa obaveznom pratećom konkursnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom:

Prijava na javni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata udruženja građana i nevladinih organizacija iz budžeta GO Niška Banja za 2022. godinu, uz naznaku

„NE OTVARATI PRE SASTANKA KOMISIJE
ZA OTVARANjE PREDLOGA PROJEKATA“

i istaknutim nazivom podnosioca projekta, na pošti ili pisarnici Gradske opštine Niška Banja na adresi:
GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA

KONKURSNA KOMISIJA

ŠKOLSKE ČESME BB, 18205 NIŠKA BANjA.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na internet stranici Gradske opštine Niška Banja: www.goniskabanja.org.rs
Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 062 80 14 286 ili putem elektronske pošte na adresu marinajovic77@niskabanja

8. ROKOVI ZA PODNOŠENjE PRIJAVA NA JAVNI KONKURS I ODLUČIVANjE O DODELI SREDSTAVA UDRUŽENjIMA

 1. Rok za podnošenje prijave na ovaj javni konkurs je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva (08.06.2022. god.).
 2. Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa, koju utvrđuje komisija, biće objavljena na zvaničnoj internet stranici Gradske opštine Niška Banja i na oglasnoj tabli Gradske opštine Niška Banja, u roku od najviše 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
 3. Odluka o izboru programa kojima se iz budžeta Gradske opštine Niška Banja dodeljuju sredstva biće objavnjena u roku od pet dana od dana donošenja.
 4. Neblagovremene prijave, kao i prijave koje je podnelo udruženje koje ne ispunjava uslove za učešće na konkursu, ne razmatraju se.
 5. Nepotpune prijave, odnosno nepotpuno ili neprecizno predstavljeni programi ili ostala konkursna dokumentacija, ne razmatraju se.
 1. PREDSTAVNICI STRUČNE JAVNOSTI

Pozivaju se svi nezavisni stručnjaci/predstavnici stručne javnosti da se prijave za rad u komisiji koju obrazuje Veće Gradske opštine Niška Banja, u skladu sa propisima za sledeće oblasti: kultura, zaštita životne sredine, omladina i aktivizam mladih.
Kantidati treba da imaju stečeno visoko obrazovanje na studinama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine.
Pored dokaza o završenom fakultetu, kanditati treba da poseduju dokaz o stručnim rezultatima, da imaju najmanje 10 godina radnog iskustva u struci i da imaju prebivalište na teritoriji Gradske opštine Niška Banja.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.
Prijava na konkurs sadrži ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja. Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana.
Prijave se dostavljaju na adresu: Gradska opština Niška Banja, Školske česme bb, 18205 Niška Banja, „Prijava za predstavnika stručne javnosti za rad u konkursnoj komisiji“.

Broj: 23/3-22-03
Datum: 24.05.2022. god.

VEĆE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

Predsednik

Dušan Živković,s.r.