Poziv za aktivno učešće u kreiranju i donošenju Odluke o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2019. godinu

Poziv za aktivno učešće u kreiranju i donošenju Odluke o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2019. godinu

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD NIŠ
GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA
Broj:591/2018-04
Datum:15.10.2018. godine

Na osnovu člana 42. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br.54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 I 113/2017),
Uprava Gradske opštine Niška Banja, Sinđelićeva 3,18205 Niška Banja, tel.018/4548-108,4548-130,
e-mail:goniskabanja@gmail.com
objavljuje

OBAVEŠTENjE

NACRT ODLUKE O BUDžETU GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA za 2019.GODINU, objavljen je na službenoj Web stranici oštine www.goniskabanja.org.rs
POZIVAJU SE budžetski korisnici, odbornici, predstavnici nevladinih organizacija, sportskih organizacija, saveta građana i ostala zainteresovana pravna i fizička lica da uzmu aktivno učešće u kreiranju i donošenju Odluke o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2019.godinu.
Dokument Nacrta Odluke o budžetu za 2019. godinu, može se preuzeti na službenoj Web stranici opštine www.goniskabanja.org.rs i lično u Upravi gradske opštine Niška Banja.
Sve sugestije, predlozi i primedbe na nacrt Odluke o budžetu, mogu se dostaviti u pisanoj formi Upravi gradske opštine Niška Banja ili e-mail:goniskabanja@gmail.com najdalje do 31.10.2018.godine, kako bi isti bili razmotreni do izrade konačnog predloga Odluke o budžetu.
Poziv objaviti na web sajtu Gradske opštine Niška Banja i oglasnoj tabli.

NAČELNIK
Mirjana Grčić, sr