Odluka o dodeli ugovor o javnoj nabavci čiji je predmet usluge reprezentacije, ugostiteljske usluge

Odluka  o dodeli ugovor o javnoj nabavci čiji je predmet usluge reprezentacije, ugostiteljske usluge

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD NIŠ
GRADSKA OPŠTINA
NIŠKA BANjA
Sinđelićeva br.3
Broj: 107/2016-02
Datum: 11.03.2016. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i izveštaja komisije o stručnoj oceni ponuda broj 2-1/12 -2016-05 od 07.03.2016. godine
Predsednik Gradske opštine Niška Banja donosi

O D L U K U
o dodeli ugovora

Dodeljuje se ugovor o javnoj nabavci, u postupku javne nabavke male vrednosti br. 2-1/2016-05 čiji je predmet usluge reprezentacije, ugostiteljske usluge, naziva i oznaka iz opšteg rečnika nabavki, ORN: 55310000 , ponuđačima:
Za partiju 1- nacionalna kuhinja U.R. „Biser“ Aleksandar Trpeski p.r. Niš;
Za partiju 2 – pečenja U.R. „Biser“ Aleksandar Trpeski p.r. Niš;
Za partiju 3 – proslave, ketering U.R. Gostionica „Letnja pozornica“ Niška Banja.
Redni broj nabavke u Planu nabavki: 1.2.3. – broj pozicije 34, konto 423711.

O b r a z l o ž e nj e

Odlukom broj 2-1/2-2016-05 od 23.02.2016. godine pokrenut je postupak javne nabavke male vrednosti, usluge reprezentacije, ugostiteljske usluge, naziva i oznake iz opšteg rečnika nabavki, ORN: 55310000.
Predmet nabavke je oblikovan u 3 (tri) partije:
-partija 1: nacionalna kuhinja,
-partija 2: pečenja
-partija 3: proslave, ketering.
Procenjena vrednost javne nabavke je 907.000,00 dinara bez uračunatog PDV, 1.087.000,00 dinara sa uračunatim PDV, i to:
-partija 1: nacionalna kuhinja 208.300,00 dinara bez uračunatog PDV, 250.000,00 dinara sa uračunatim PDV,
-partija 2: pečenja 447.500.00 dinara bez uračunatog PDV, 537.000,00 dinara sa uračunatim PDV i
-partija 3: proslave, ketering 250.000,00 dinara bez uračunatog PDV, 300.000,00 dinara sa uračunatim PDV.
po javnom pozivu objavljenom na Portalu Uprave za javne nabavke i internet stranici naručioca, dana 24.02.2016. godine.
Javni poziv je objavljen na Portalu Uprave za javne nabavke i internet stranici naručioca, dana 24.02.2016. godine.
U određenom roku za podnošenje ponuda prispelo je 4 (četiri) ponude ponuđača:
1.U.R. Gostionica „ Letnja pozornica“ Niška Banja,
2.U.R. „Biser“ Aleksandar Trpeski p.r. Niš,
3.Etno kafana „Porta“ Niš i
4.PR NEKO MM14 doo, Ogranak Krim, Goce Delčeva 33, Beograd.

Uvidom u ponude komisija konstatuje sledeće činjenice:
Ponude su blagovremene, prihvatljive i ispunjavaju sve uslove propisane Zakonom i konkursnom dokumentacijom naručioca.
Partija 1- nacionalna kuhinja
Za partiju 1- nacionalna kuhinja, ponudu je dostavilo 2 (dva) ponuđača: – – U.R. „Biser“ Aleksandar Trpeski p.r. sa ponuđenom cenom od 9.666,67 dinara bez PDV, 11,600,00 dinara sa PDV i rokom plaćanja 30 dana i
-Etno kafana Porta sa ponuđenom cenom od 10.784,00 dinara bez PDV, 13.480,00 dinara sa PDV i bez podatka o roku plaćanja.
Partija 2 – pečenja
Za partiju 2 – pečenja, ponudu je dostavilo 2 (dva) ponuđača:
– U.R. „Biser“ Aleksandar Trpeski p.r. sa ponuđenom cenom od 8.308,33 dinara bez PDV, 9.970,00 dinara sa PDV i rokom plaćanja 30 dana i
– PR NEKO MM14 doo sa ponuđenom cenom od 14.870,00 dinara sa PDV i rokom plaćanja 15 dana.
Partija 3 – proslave, ketering
Za partiju 3 – proslave, ketering, ponudu je dostavilo 2 (dva) ponuđača:
– U.R. Gostionica „Letnja pozornica“ Niška Banja sa ponuđenom cenom od 6.180,00 dinara bez PDV, ponuđač nije u sistemu PDV i rokom plaćanja 45 dana i
-U.R. „Biser“ Aleksandar Trpeski p.r sa ponuđenom cenom od 4.608,30 dinara bez PDV, 5.530,00 dinara sa PDV i rokom plaćanja 30 dana.

Nakon razmatranja ponuda, Komisija je predložila naručiocu dodeljivanje ugovora o javnoj nabavci:

Za partiju 1- nacionalna kuhinja U.R. „Biser“ Aleksandar Trpeski p.r. Niš;
Za partiju 2 – pečenja U.R. „Biser“ Aleksandar Trpeski p.r. Niš;
Za partiju 3 – proslave, ketering U.R. Gostionica „Letnja pozornica“ Niška Banja.

Naručilac, nakon uvida u predmet i Plan nabavki za 2016. godinu, konstatuje da je za 2016. godinu ukupan planirani iznos, za sve 3 (tri) partije, za nabavku usluge koja je predmet nabavke 907.000,00 dinara dinara bez uračunatog PDV, 1.087.000,00 dinara sa uračunatim PDV i to za svaku partiju:

Za partiju 1- nacionalna kuhinja U.R. „Biser“ Aleksandar Trpeski p.r. Niš, u iznosu 208.300,00 dinara bez PDV, 250.000,00 dinara sa PDV i rokom plaćanja 30 dana;
Za partiju 2 – pečenja U.R. „Biser“ Aleksandar Trpeski p.r. Niš u iznosu 447.500,00 dinara bez PDV, 537.000,00 dinara sa PDV i rokom plaćanja 30 dana;
Za partiju 3 – proslave, ketering U.R. Gostionica „Letnja pozornica“ Niška Banja 250.000,00 dinara bez PDV, 300.000,00 dinara sa PDV i rokom plaćanja 45 dana, kojim je ponudio duži rok plaćanja od 45 dana.

Shodno članu 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac utvrđuje da su ispunjeni uslovi za dodelu 3 (tri) ugovora u inosima iz prethodnog stava, u postupku javne nabavke broj 2-1/2016-05.

POUKA O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ove odluke dozvoljeno je podnošenje zahteva za zaštitu prava u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA

PREDSEDNIK

Zoran Vidanović