Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD NIŠ
GRADSKA OPŠTINA
NIŠKA BANjA
Sinđelićeva br.3
Broj: 118/2017-02
Datum: 09.02.2017.
Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), i izveštaja komisije o stručnoj oceni ponuda broj 2-2/7-2017-04/1 od 09.02.2017. godine
Predsednik Gradske opštine Niška Banja donosi

O D L U K U
o dodeli ugovora

Dodeljuje se ugovor o javnoj nabavci u postupku javne nabavke male vrednosti broj 2-2/2017-04/1, čiji su predmet usluge:
-usluga održavanja hlorinatorskih stanica za hlorisanje vode za piće na rezervoarima osamnaest seoskih vodovoda na teritoriji Gradske opštine Niška Banja;
-naziv i oznaka iz ORN: KAO9-za tretiranje vode, ponuđaču Tehnonaiss iz Niša, ul. 27.marta 34/32

O b r a z l o ž e nj e

Odlukom broj 87-2017-02 (2-2/1-2017-04/1) od 01.02.2017. godine pokrenut je postupak javne nabavke male vrednosti, usluga održavanja hlorinatorskih stanica za hlorisanje vode za piće na rezervoarima osamnaest seoskih vodovoda na teritoriji Gradske opštine Niška Banja.
Procenjena vrednost: 1.666.600,00 dinara, bez uračunatog PDV, 2.000.000,00 dinara sa uračunatim PDV.
Javni poziv je objavljen na Portalu Uprave za javne nabavke i internet stranici naručioca, dana 01.02.2017. godine.
U, konkursnom dokumentacijom, određenom roku za podnošenje ponuda prispela je 1 (jedna) ponuda ponuđača Tehnonaiss iz Niša, ul. 27.marta 34/32.
Po izvršenom otvaranju ponude komisija je konstatovala:
Ponuda ponuđača Tehnonaiss iz Niša, ul. 27.marta 34/32 je blagovremena, prihvatljiva, jedina prispela i ispunjava uslove propisane konkursnom dokumentacijom naručioca, što je potvrđeno uvidom u priložene dokaze.
Konkursnom dokumentacijom propisan kriterijum je ekonomski najpovoljnija ponuda, sledećih elemenata:
– Kvalitet usluge 30
– Ponuđena cena 70
Ukupan iznos pondera 100

Naručilac je dana 01.02.2017 godine objavio poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju na Portalu Uprave za javne nabavke i svojoj internet stranici.
Do isteka roka za podnošenje ponuda, dana 09.02.2017. godine, u 10:00 časova na adresu naručioca, prispela je 1 (jedna) ponuda ponuđača: Tehnonaiss iz Niša.
Po izvršenom otvaranju i uvidom u ponudu komisija konstatuje sledeće činjenice:
Ponuda ponuđača Tehnonaiss iz Niša, ul. 27.marta 34/32 je blagovremena, prihvatljiva, jedina prispela i ispunjava uslove propisane konkursnom dokumentacijom naručioca, što je potvrđeno uvidom u priložene dokaze.
Iako je konkursnom dokumentacijom, propisani kriterijum ekonomski najpovoljnija ponuda, elemenata kvalitet usluge i ponuđena cena, komisija nije vršila rangiranje i bodovanje prispelih ponuda. Razlog je to, što je u roku za podnošenje ponuda prispela jedna blagovremena, prihvatljiva ponuda koja ispunjava uslove propisane konkursnom dokumentacijom naručioca.
.Po izvršenom uvidu u ponudu i stručnoj oceni ponude, a na osnovu člana 112. ZJN („Sl.glasnik RS“, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), komisija je predložila naručiocu da ugovor o nabavci dodeli ponuđaču Tehnonaiss iz Niša.
Naručilac, nakon uvida u predmet i plan nabavki za 2017.godinu, konstatuje da je za 2017. godinu planirani iznos za nabavku usluge koja je predmet nabavke, a za potrebe Gradske opštine Niška Banja 1.666.600,00 dinara, bez uračunatog PDV, 2.000.000,00 dinara sa uračunatim PDV.
Shodno članu 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac utvrđuje da su ispunjeni uslovi za dodelu ugovora u ukupnom iznosu od 1.666.600,00 dinara, bez uračunatog PDV, 2.000.000,00 dinara sa uračunatim PDV, te donosi odluku o ododeli ugovora ponuđaču Tehnonaiss iz Niša, ul. 27.marta 34/32, u postupku javne nabavke broj 2-2/2017-04/1.

POUKA O PRAVNOM LEKU: Protiv ovog rešenja dozvoljeno je podnošenje zahteva za zaštitu prava u roku od 5 (pet) dana od dana prijema.

GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA

PREDSEDNIK

Dejan Jovanović