Obaveštenje o izmeni ugovora (br. nabavke 1-6/2019-04/1)

Na osnovu člana 115. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015)

GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA
ul Sinđelićeva br. 3
NIŠKA BANjA
www.goniskabanja.org.rs

Objavljuje

O B A V E Š T E Nj E
o izmeni ugovora
u postupku javne nabavke male vrednosti
dobra, materijal, oprema za potrebe realizacije projekta
održavnja javnog parka u Niškoj Banji
br. nabavke 1-6/2019-04/1

Predmet javne nabavke – dobra.
Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti.
Oznaka iz opšteg rečnika nabavki: IA 41 restauracija.
Prvobitna vrednost: 1.655.100,00 dinara bez PDV, 1.999.320,00 dinara sa PDV.
Prvobitna vrednost nije izmenjena.
Izmena je u delu ugovorenog roka:
-prvobitno ugovoreni rok: 31.12.2019. godine.
-izmenjeni rok 30.04.2020. godine.
Zbog objektivnih razloga, izvođač radova je sprečen da ispuni ugovorne obaveze u 2019. godini, što je razlog za izmenu roka na koji je ugovor zaključen. Stoga se rok za realizaciju ugovora menja, te je umesto ugovorenog roka 31.12.2019. godine, određen novi rok 30.04.2020. godine.
U ostalom delu ugovor se ne menja.