Poziv za aktivno učešće u kreiranju i donošenju Odluke o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2024. godinu

Na osnovu člana 42. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-dr.zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95//20180, 31/2019, 72/2019,149/2020, 118/2021-dr.zakon i 92/2023),Uprava Gradske opštine Niška Banja, Školske česme, 2g tel. 018/4548-108,4548-130, objavljuje OBAVEŠTENjE NACRT ODLUKE O BUDžETU GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA za… Opširnije…