Produžen javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti sporta iz budžeta GO Niška Banja za 2015.

Produžen javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti sporta iz budžeta GO Niška Banja za 2015.

PRODUŽEN JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI SPORTA IZ BUDŽETA GO NIŠKA BANJA ZA 2015.

Na osnovu člana 11. Stav 1. Pravilnika o opštim uslovima i načinu finansiranja potreba građana u oblasti sporta broj 25/2-2015-03 od 26.03.2015. godine i Odluke o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2015. godinu (Službeni list Grada Niša broj 104/14),
Veće Gradske opštine Niška Banja donosi
Z A K Lj U Č A K
Produžava se rok za podnošenje i odlučivanje po prijavama na Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti sporta iz budžeta Gradske opštine Niška Banja u 2015. godini do 31.12.2015. godine.

Broj: 51/2-2015-03
Datum: 29.06.2015. god.

VEĆE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA
P R E D S E D N I K
Zoran Vidanović