Poziv za podnošenje ponuda – ugostiteljske usluge i usluge reprezentacije

Poziv za podnošenje ponuda – ugostiteljske usluge i usluge reprezentacije

Republika Srbija
Grad Niš
Gradska opština Niška Banja
ul.Sinđelićeva br.3
Niška Banja
Broj: 2-1/6-2016-05
Datum : 24.02.2016. godine
Na osnovu člana 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postuka javne nabavke male vrednosti br. 2-1/2-2016-05 od 23.02.2016. godine, Naručilac : Gradska opština Niška Banja, ul. Sinđelićeva br.3, 18205 Niška Banja

upućuje
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

1. Naručilac : Gradska opština Niška Banja, ul. Sinđelićeva br.3, 18205 Niška Banja
2. Predmet nabavke: ugostiteljske usluge, usluge reprezentacije, javna nabavka male vrednosti br. 2-1/2016-05, ORN: 55310000 .
3. Predmet javne nabavke je oblikovan u 2 (dve) partije.
Partija 1: Nacionalna kuhinja
Partija 2: Pečenja
Partija 3: Proslave, ketering.
4. Uslovi za učešće u postupku: Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica, koja ispunjavaju uslove iz čl. 75 Zakona o javnima nabavkama.5. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: najniža ponuđena cena6. Vreme i mesto uvida u konkursnu dokumentaciju, uslovi za preuzimanje konkursne dokumentacije: Konkursna dokumentacija može se besplatno preuzeti u elektronskom obliku sa Portala javnih nabavki i sajta Gradske opštine Niška Banja www.goniskabanja.org.rs ili lično u Gradskoj opštini Niška Banja, ul. Sinđelićeva br.3, 18205 Niška Banja.
7. Vreme i mesto podnošenja ponuda: Ponude se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: Gradska opština Niška Banja, ul. Sinđelićeva br.3, 18205 Niška Banja, sa naznakom: Ne otvarati – Ponuda za javnu nabavku br.2-1/2016-05 usluge reprezentacije, ugostiteljske usluge. Ponuđač je dužan da na poleđini koverte naznači naziv i adresu, telefon i kontakt osobu.
Krajnji rok dostavljanja ponuda je 03.03.2016. godine do 09:00 sati na navedenoj
adresi, bez obzira na način dostavljanja. Blagovremenim će se smatrati ponude koje
budu pristigle kod naručioca do 09:00 sati poslednjeg dana roka.
8. Vreme i mesto otvaranja ponuda : Javno otvaranje ponuda obaviće se poslednjeg dana
roka za dostavljanje ponuda u 09:00 sati i 30 minuta u prostorijama Gradske opštine
Niška Banja. Ponuđač je dužan da na otvaranju ponuda preda Ovlašćenje (obrazac iz
konkursne dokumentacije).
9. Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
10. Osoba za kontakt koja će pružati dodatne informacije: Mirjana Grčić tel.018/4548130